ERP система в обувно предприятие

 

Eфективността на ERP системата в едно предприятие зависи от това доколко обхваща бизнес процесите и дали отразява специфичните особености на неговото производство. За успешното управление на обувно предприятие системата трябва да решава редица специфични задачи, отличаващи елементите на обувното производство.

Специфични задачи в управлението на обувно производство

 • Тиражиране на нови модели;
 • Бързо конфигуриране на нов модел обувки на основата на съществуващ;
 • Управление на технологичната подготовка на обувното производство;
 • Управление на нормирането на разхода на основни и спомогателни материали по операции;
 • Определяне на плановите разходи на материали с отчитане на брака, добива, разходите за контрол на качеството и за настройка на оборудването;
 • Поддържане на ръстовка (разпределение по размери) в поръчките;
 • Подържане на ръстовка в производството;
 • Планиране на поръчките в зависимост от капацитета на предприятието.
 • Планиране на производствто в зависимост от капацитета на цеховете
 • Диспечиране на производството с отчитане на параметрите на конвеерите;
 • Иновативно управление на цеховете със съвременни технически средства
 • Управление отделните позиции от структурата на изделието по размери;
 • Управление по размери на полуфабрикати.
 • Иновативно управление на складовете със съвременни технически средства

Технологична подготовка на производството в обувно предприятие

В началото на производствения процес в обувно предприятие са специалистите – дизайнери, конструктори и технолози на обувки, затова и процесът на управление на производството трябва да започне от технологичната подготовка на производството.

Първата задача е създаването на структурна спецификация на новото изделие. ERP системата трябва да осигури интерфейс за интегреране с CAD системата за проектиране. С цел ускоряване на работата по създаване на  структурни спецификации на подобни модели обувки, ERP системата трябва да предоставя специфични системни инструментални средства за тиражиране на модели.

Проектирането на маршрутни технологии за производството на обувките е следващият етап на подготовката на производството. В технологията  се определят също така спомагателни материали и норми за разход за всяка технологична операция.

Обемно планиране на производството на обувки

Обемното планиране се извършва по поръчки на ниво крайни изделия. Дейността е ръчна, но се използват инструменти, позволяващи наместване на поръчките в рамките на капацитета на предприятието.

Планиране на производството на обувки по цехове

На основата на въведените структури, технологии и поръчки системата планира производството по стандарт MRP II и създава производствен календарен план отчитайки разпределението на размерите в поръчките.

Освен планирането по стандарт MRPII ERP системата трябва да предлага и алтернативно планиране на материалния поток с отчитане на наличния свободен производствения ресурс на цеховете и приоритета на поръчките. На основата на въведената информация при регистрация на поръчката –изделие, количество, приоритет и желан срок за производство, системата изчислява очаквания възможен срок на производство.

След регистрация на поръчката, системата планира нейното производство с най-нисък приоритет, отчитайки остатъчния производствен и материален ресурс към момента. При стартиране на процедура за препланиране системата изтрива всички планови ордери и ги разполага във времето в съответствие с приоритета на поръчките и производствения капацитет на цеховете.

Доставката на материали се планира в зависимост от разполагането във времето на ордерите за разкрой. ERP системата прави баланс на очакваната наличност на материалите към началната дата на ордера. При това отчита времето за изпълнение на заявените доставки. Отместването на ордера за разкрой във времето отмества сроковете на всички последващи ордери, затова системата трябва да може да уведоми отговорния търговец за очакваното закъснение на поръчката.

Управление на производството в обувно предприятие

След проверка на наличието на всички необходими ресурси за производство, на основание на плановите ордери се издават цехови ордери.

Системата трябва да позволява управление на цеховите ордери и организация на производството по партиди с отчитане на разпределението по размери.

На основание на цеховите ордери се издават лимитните карти за материали и се управляват разходите на складовете за материали и полуфабрикати.

Диспечиране и отчет на производството в обувно предприятие

Диспечирането на производството се прави с използване на диаграмите на Гант с отчитане на натоварването на производствените мощности. Основните задачи на диспечирането в реално време са:

 • Разпределение на работата по машини и хора в цеха.
 • Контрол на производствения процес, в това число изпълнение на операцаиите и поръчките, обема на партидите, натоварването на оборудването, заетостта на специалистите
 • Определяне на степента на изпълнение на плана
 • Внасяне на необходими промени в цеховия план в резултат на отклонение на производствените процеси от планираните
 • Синхронизация на отчета на отпуснати и изразходени материали
 • Отчитане изпълнението на операциите.

За отчитане на операциите е необходимо ERP системата в обувно предприятие да предоставя както възможност за ръчен отчет, така и използване на различни технически средства за автоматично отчитане. Един от най-разпространените методи е използване на баркод скенери, които отчитат производството по маршрутни листове. С развитието на технологиите обаче и тенденциите за преминаване към „безхартиено” управление, ERP системата трябва да може да предоставя и алтернативни методи за автоматизирано отчитане.

Използване на RFID карти и четци

Такъв алтернативен метод е използването на терминали и RFID четци и карти в цеха за шиене на саи. За целта в системата всяка производствена линия представлява отделно работно място, а всяко физическо работно място на линията – машина за съответната операция. Всеки работник се регистрира на съответното физическо работно място, сканирайки своята карта.

Към всяка машина от линията, на мястото за поставяне на кутията с пакета детайли за зашиване се поставя RFID четец. Към кутията се закрепва RFID карта.

От всеки цехов ордер, за всяка серия системата формира електронен машрутен лист. Пред всяка линия  е разположен стационарен терминал свързан с RFID четец и баркод скенер. Всяка кутия (съдържа пакет детайли за определено количество изделия) се поставя върху четеца. Диспечерът сканира баркода на маршрутния лист. На терминала се визуализира номерът на кутията и съдържанието на маршрутния лист. Операторът има възможност да направи промени в маршрута. Кутията с детайлите е готова да тръгне по своя маршрут.

Диспечерът насочва кутията към съответния оператор на линията. Когато кутията пристигне на съответната машина, четецът прочита картата на кутията и системата автоматично регистрира кой маршрутен лист е на работното място, коя операция се изпълнява, машината и оператора. Свалянето на кутията от четеца отбелязва изпълнението на операцията. Регистрира се времето на приемане на кутията и на нейното освобождаване. Натрупаните данни за времена се съпоставят с нормативните.

Какъв е ефектът?

Отчет на производството в реално време. Информация за заработката на сделните работници в реално време. Информация за незавършено производство в реално време. Информация за изпълнение на поръчките в реално време. Премахване на хартията в отчета на производството. Автоматично изготвяне на информация при преместване на работника от едно място на друго. Планиране на смените и изготвяне на справки за присъствие на работниците на работа. Оценка на ефективността на всяко работно място и всеки работник. Натрупване на машино часове и произведена продукция в паспортите на машините.

Прилагането на автоматизирания отчет на производство в предприятията от обувната промишленост допринася за чувствително повишаване на ефективността на производствения процес. Избягват се грешките при въвеждането на отчетите в машрутните листа.  Отстраняват се  неточности в нормирането на технологичните операции.

Крайният ефект е повишаване на производителността спрямо организацията на производството при ръчен отчет до 8% и повишаване на ефективността на производството до 10%.

Регистрирайте се за БЮЛЕТИНА на Л-Клас, за да получавате своевременно информация за новите публикации в блога