Декларация за поверителност на “Л-Клас” ООД

 

Декларация за поверителност

(в сила от 10.02.2021)

Въведение

„Л-Клас” ООД уважава Вашите предпочитания, свързани със събирането и използването на Вашите Лични данни. С настоящата декларация „Л-Клас” ООД изразява своята ангажираност към неприкосновеността на личния живот на всеки човек. „Л-Клас” ООД Ви съветва да се запознаете внимателно с настоящата Декларация и, в случай че имате въпроси, Ви препоръчваме да се свържете с нас на посочената по-долу контактна информация.

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в Декларацията, Ви препоръчваме да не използвате този сайт и да не предоставяте Вашите лични данни.

I. Администратор на лични данни

„Л-Клас” ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 121199357, с адрес на управление: гр. София, ул. „Цар Борис III” № 116, ет.2, електронна поща: l-class@techno-class.com, тел. 02 818 57 50, който за целите на настоящата Декларация е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни, наричан за краткост Л-КЛАС

II. Компетентен надзорен орган

Комисия за защита на личните данни с адрес на управление и кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02915 3 518,

III. Обхват

Сигурността, правилното използване и защитата на лични данни са от изключително значение за Л-КЛАС. Настоящата Декларация се отнася до Лични данни, които предоставяте на „Л-Клас” ООД (Л-КЛАС) или които се извличат от Личните данни по описания по-долу начин. Тя има за цел да Ви информира относно начина, по който събираме Лични данни, целите за тяхното обработване, сроковете за съхранение и начина, по който може да контролирате тяхното използване. Използването на Лични данни, събирани чрез продажби/покупки, маркетингови дейности, в Л-КЛАС се извършва в съответствие с настоящата декларация. Използването на информация, събирана от Вашето използване на сайта на Л-КЛАС (посредством „бисквитки” или други технологии за проследяване в мрежата), се извършва в съответствие с Декларациите на трети страни, които може да намерите на съответните уебсайтове.

При използването на сайта, осъществяването на продажбите/покупките или маркетинговите дейности е възможно да бъдат предоставени връзки с уебсайтове, услуги, социални мрежи или приложения, които не принадлежат на Л-КЛАС. Използването на тези връзки може да позволи на трета страна да събира или споделя информация за Вас. Тъй като тези уебсайтове или услуги на трета страна са извън нашия контрол, Ви препоръчваме да проверите декларациите за поверителност и условията за ползване на уебсайтове или услуги, които не принадлежат на Л-КЛАС, преди да им предоставите Вашите Лични данни.

IV. Определения

1. „Лични данни“ е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

2. „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвани с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

3. „Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.

4. „Съгласие“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

V. Принципи, свързани с обработване на личните данни

Л-КЛАС се ангажира да спазва следните принципи по отношение на обработването на Лични данни:

• Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

• Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели;

• Свеждане на данните до минимум;

• Точност и актуалност на личните данни;

• Ограничение на съхранението;

• Цялостност и поверителност;

• Отчетност.

VI. Лични данни и други данни, които събираме

  1. Л-КЛАС може да събира Лични данни, които включват, но не са ограничени до:

• Вашите имена, физически адрес, имейл адреси и телефонни номера;

• Поведенчески или демографски характеристики, когато са обвързани с лични идентификатори;

• Информация относно Вашата компания, например име, размер и местоположение на Вашата компания, както и Вашата длъжност в компанията.

  1. Л-КЛАС може да събира и Други данни чрез Вашето взаимодействие със сайта, които не разкриват Вашата конкретна самоличност или не се отнасят пряко до дадено физическо лице. Други данни може да включват, но не се ограничават до:

• Уникални ID, например „бисквитки”, поставени на Вашия компютър, мобилни телефони.

В случай,че комбинираме Други данни с Лични данни, ще третираме комбинираната информация като Лични данни.

VII. Как събираме лични данни и други данни

Л-КЛАС може да събира лични данни и други данни чрез:

• Директни взаимодействия: От Вашето използване на сайта и директно взаимодействие с Л-КЛАС

• Публично достъпни данни/данни от трети страни: Данните от автоматизирани взаимодействия със сайтове, непринадлежащи на Л-КЛАС или други данни, които може да сте направили публично достъпни

• Автоматизирани взаимодействия: От използването на технологии като „бисквитки” (Google Analytics)

Ако посетите нашия уеб сайт techno-class.com и настройките на браузъра Ви приемат “бисквитки”, ние считаме, че приемате използването на “бисквитки”.

За правилното функциониране на сайта и подобряване на обслужването използваме т.н. “бисквитки” – малки текстови файлове, съдържащи фрагменти с информация за посетителите на сайта.

Бисквитките, които използваме:

PHPSESSID: Домейн techno-class.com. Тази бисквитка е за PHP приложения и е необходима за активиране на основната функционалност на сайта. Бисквитката се използва за съхраняване и идентифициране на уникален идентификатор на сесията на потребителя с цел управление на потребителска сесия на уебсайта. Бисквитката е сесийна и се изтрива, когато всички прозорци на браузъра са затворени.

_GRECAPTCHA. Домейн: www.google.com. Чрез тези “бисквитки”, Google използват уникален идентификатор за проследяване дали този, който изпраща формуляра е истински потребител, а не скрипт, който извършва автоматизирани операции (интернет бот). Продължителноттта на съхранение е 5 месеца и 27 дни. Може да се запознаете с общите условия политики за сигурност на Google от следните линкове: https://policies.google.com/terms и https://policies.google.com/privacy. Сайтът ru.techno-class.com не използва форми за обратна връзка, бюлетини и регистрация на потребители и не предоставя техническа възможност за въвеждане на информация на потребители на сайта.

1P_JAR. Това е рекламна бисквитка на Google, използвана за проследяване от потребителите и насочване на реклами. Продължителност на съхранение – 1 месец. Възможно е да блокирате “бисквитки” на трета страна посредством Вашия браузър.

NID. Това е рекламна бисквитка на Google, използвана за проследяване от потребителите и насочване на реклами. Продължителност на съхранение – 6 месеца. Възможно е да блокирате “бисквитки” на трета страна посредством Вашия браузър.

ANID. Това е рекламна бисквитка на Google, използвана за проследяване от потребителите и насочване на реклами. Продължителност на съхранение – 9 месеца. Възможно е да блокирате “бисквитки” на трета страна посредством Вашия браузър.

CONSENT. Това е рекламна бисквитка на Google, използвана за проследяване от потребителите и насочване на реклами. Продължителност на съхранение – 10 години. Възможно е да блокирате “бисквитки” на трета страна посредством Вашия браузър.

__Secure-3PAPISID. Това е рекламна бисквитка на Google, използвана за проследяване от потребителите и насочване на реклами. Продължителност на съхранение – 2 години. Възможно е да блокирате “бисквитки” на трета страна посредством Вашия браузър .

__Secure-3PSID. Това е рекламна бисквитка на Google, използвана за проследяване от потребителите и насочване на реклами. Продължителност на съхранение – 2 години. Възможно е да блокирате “бисквитки” на трета страна посредством Вашия браузър

 __Secure-3PSIDCC. Това е рекламна бисквитка на Google, използвана за проследяване от потребителите и насочване на реклами. Продължителност на съхранение – 1 година. Възможно е да блокирате “бисквитки” на трета страна посредством Вашия браузър

YouTube Cookies – YouTube може да поставя “бисквитки” на Вашия компютър, ако гледате клипове на нашия уеб сайт, вградени от YouTube или когато решите да преминете към платформата на  You Tube чрез вградения бутон на сайта.

За да научите повече за тези “бисквитки” и как да ги управлявате, моля, посетете съответния уебсайт на третата страна.

Възможно е да блокирате “бисквитки” на трета страна посредством Вашия браузър (вижте функцията “Помощ”).

“Бисквитки” от социални мрежи – Социалните мрежи на трети страни могат да поставят “бисквитки” на компютъра Ви, ако изберете да споделите съдържание от нашия уеб сайт с друг уеб сайт на трета страна или когато решите да преминете към сайтовете на тези социални мрежи чрез вградените бутони на сайта.

За да научите как да управлявате тези бисквитки, моля посетете уеб сайта на съответната трета страна

“Бисквитките” на трети страни може да бъдат блокирани чрез настройките на Вашия браузър (вижте фуккцията “Помощ”).

Google maps Cookies – Бисквитките обвързани с Google maps се използват за показване на карта, съобразена с нуждите на потребителя, със съответните обозначения. Тези бисквитки са валидни 10 години.

“Л-Клас” си запазва правото да променя своята политика за използване на бисквитки. Препоръчваме периодично да преглеждате отново тези правила, за да се уведомявате за такива промени.

VIII. Цели на обработването на лични данни

Л-КЛАС обработва Лични данни с цел:

1. Предоставяне на продукти и услуги. Л-КЛАС, на основание изпълнение на договорно задължение, включително за предприемане на необходимите стъпки преди подписването на договор, използва Вашите Лични данни за обработка на Вашите запитвания/ заявки/ поръчки с цел предоставяне на продукти и/или услуги, както и за предоставяне на нови версии на продукти, актуализационни пачове и други.

2. Подобряване на продукти и услуги. Л-КЛАС, на основание законен интерес, може да Ви покани да участвате в анкети, за да оцени и подобри своите продукти, услуги, маркетинг и взаимоотношенията с клиенти. Тези анкети ще бъдат създадени така, че да не е необходимо да използвате Лични данни в своите отговори. Ако въпреки това въведете Лични данни в дадена анкета, Л-Клас може да използва тези данни за целите на тази обработка.

3. Защита на нашите служители, сайт, съоръжения и бизнес дейности. Ако посетите офиса на Л-КЛАС, може да бъдете снимани или записвани на видео, като част от поддържането на сигурността на нашите обекти. Заснемането от охраната в обект ще се третира като чувствителни данни и ще бъде използвана само за целите на сигурността и разследването. Л-КЛАС може да разкрие Вашите Лични данни, за да защити здравето и безопасността на своите служители и посетители, своите физически и онлайн бизнес дейности, своята собственост, права и поверителността, Вас или други.

4. Новини за продукти, услуги, събития. Л-КЛАС, посредством своя информационен бюлетин и на основание получено от Вас съгласие, може да използва Вашите Лични данни, за да Ви информира относно нови и/или съществуващи продукти, както и да рекламира продукти и услуги на Л-КЛАС. Л-КЛАС може да използва Личните данни, за да Ви информира относно провеждането на мероприятия (обучения, семинари, конференции и др.), организирани от Л-КЛАС или с негово участие. Винаги можете да оттеглите Вашето съгласие за получаване на информационен бюлетин от следния Линк.

5. Комуникация относно събитие, за което сте регистрирани. Л-КЛАС във връзка с изпълнение на задълженията, произтичащи от Вашата регистрация за събитието, може да използва Вашите лични данни, за да Ви информира относно програмата на събитието, логистика, плащане, актуализация и всякакви допълнителни срещи и специални демонстрации, които Л-КЛАС може да предостави. След събитието, Л-КЛАС може да се свърже с Вас относно събитието и свързаните с него продукти и услуги и може да споделя информация с компанията Ви относно Вашето присъствие

6. За взаимодействие с Вас в социалните мрежи и канали за видеосподеляне на трети страни. Л-КЛАС може да използва Вашите лични даннни, за да взаимодейства с Вас в социалните мрежи/канали за видеосподеляне на трети страни. Взаимодействието на Л-КЛАС с Вас в социалната мрежа/канал за видеосподеляне на трета страна ще подлежи на декларацията за поверителност и на условията за ползване на съответната мрежа.

IX. Правно основание за обработването на Лични данни

Л-КЛАС събира и обработва Вашите лични данни на основание:

• Изрично получено съгласие от Вас

• Изпълнение на задълженията на Л-КЛАС по договор с Вас или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор

• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Л-КЛАС;

• За целите на законните интереси на Л-КЛАС или на трета страна

X. Продължителност на обработката на Личните данни

Когато Л-КЛАС обработва Вашите Лични данни, Л-КЛАС ще съхранява Вашите Лични данни:

• за периода, необходим за изпълнение на изложените по-горе цели, или

• докато Вие не направите възражение срещу обработването на Вашите Лични данни от страна на Л-КЛАС (когато Л-КЛАС има законен интерес да ги обработва), или

• докато не оттеглите своето съгласие (когато сте дали своето съгласие Л-КЛАС да обработва Вашите Лични данни).

XI. Получатели на лични данни

Л-КЛАС може да разкрива Лични данни на:

• Физически лица, за които се отнасят данните

• Компетентни органи съгласно приложимото законодателство

• Партньори и подизпълнители на Л-КЛАС, за които правото произтича по силата на договор.

XII. Права на физическите лица

1. Право на достъп, корекции и актуализация на лични данни

Л-КЛАС уважава Вашите права и Ви предоставя възможност по всяко време да поискате от Л-КЛАС информация за обработваните от Л-КЛАС Лични данни, копие на тези данни, както и да коригирате и актуализирате тези данни. За целта е необходимо да изпратите заявка на електронния адрес на Л-КЛАС l-class@techno-class.com, в която да посочите исканата от Вас информация, формата, в който желаете да получите тази информация и/или каква корекция/актуализация да бъде направена.

2. Право на ограничаване

Можете да поискате от Л-КЛАС да ограничи по-нататъшната обработка на Вашите Лични данни в следните случаи:

• Заявявате, че притежаваните от Л-КЛАС Лични данни за Вас са неверни

Няма правно основание за обработката на Вашите Лични данни от страна на Л-КЛАС

• Л-КЛАС вече не се нуждае от Вашите Лични данни, но Вие твърдите, че изисквате от Л-КЛАС да запази тези данни с оглед упражняване на права или защита срещу искове на трети страни

• Възразите срещу обработването на Вашите Лични данни от Л-КЛАС (на база на легитимен интерес на Л-КЛАС), в очакване на проверка дали законните основания на Л-КЛАС имат преимущество пред Вашите интереси.

като изпратите попълнена заявка на електронен адрес l-class@techno-class.com

3. Право на изтриване

Вие имате право да поискате от Л-КЛАС да изтрие Вашите лични данни в следните случаи:

• Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин

• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването

• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество

• Личните данни са били обработвани незаконосъобразно

• Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Л-КЛАС.

Имайте предвид, че Л-КЛАС може да изтрие Вашите Лични данни, само ако няма законово задължение или действащо право да запази данните. Ако поискате от Л-КЛАС да изтрие Вашите Лични данни, няма да можете да продължите да използвате онези услуги на Л-КЛАС, за които е необходимо дружеството да използва Вашите Лични данни.

4.Право на преносимост

Вие имате право, след като се легитимирате пред Л-КЛАС, да поискате:

• от Л-КЛАС да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;

• от Л-КЛАС пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

XIII. Сигурност

Л-КЛАС предприема всички възможни технически и организационни мерки, с които да защити Вашите лични данни от загуба, злоупотреба и неразрешен достъп, разкриване, промяна и унищожаване.

Л-КЛАС притежава сертификат за управление на информационната сигурност в съответствие с ISO/IEC 27001:2013.  Ние ползваме, наред с други методи кодиране при трансфера на данни (SSL-кодиране), защитни стени („файъруол”, „firewall”) и други.

В случай, че Вашите Лична данни са придобити или обосновано се смята, че са били придобити от неупълномощено лице и приложимото законодателство изисква да бъдете уведомени, Л-КЛАС ще Ви уведоми чрез имейл или по пощата.

XIV. Личните данни на деца

Л-КЛАС обслужва нуждите на бизнеса и не популяризира или рекламира свои продукти/услуги на непълнолетни лица под 18 години. Ако смятате, че ние погрешно или неволно сме събрали Лични данни на непълнолетно лице моля да ни уведомите по електронна поща l-class@techno-class.com. Л-КЛАС ще предприеме всички възможни мерки, за да изтрие тези Лични данни.

XV. Специални категории Лични данни

Молим Ви да не ни изпращате и да не споделяте чувствителни Лични данни, които разкриват расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации, генетични и биометрични данни, криминално минало, данни за здравословното състояние или сексуалната ориентация.

XVI. Решаване на спорове

Ако имате някакви жалби относно спазването от наша страна на тази Декларация, следва първо да се свържете с Л-КЛАС. Ние ще проучим и ще се опитаме да разрешим жалбите и споровете, свързани с използването и разкриването на Лична информация в съответствие с тази декларация.

Ако имате притеснение относно незадоволително разрешен от нас въпрос, свързан с поверителността и използването на данните, можете да се свържете с компетентния Надзорен орган.

XVII. Промени в декларацията за защита на лични данни

Л-КЛАС си запазва правото да променя при необходимост тази Декларация, като винаги можете да намерите актуалната й версия на тази страница. В случай, че предвидените промени биха оказали ефект върху сигурността и използването на вашите данни, ще ви известим за предстоящото им влизане в сила по е-мейл или със съобщение на сайта.

 

Вижте още:

Декларация за поверителност при предоставяне на услуги