Декларация за поверителност при подбор на служители

 

Декларация за поверителност при подбор на служители

(Версия 10.02.2021)

Въведение

Тази декларация описва практиките за поверителност, които „Л-Клас” ООД (Л-КЛАС) използва по отношение на събирането и обработването на Лични данни на кандидати за работа при подбор на служители в Л-КЛАС.

I. Администратор на лични данни

„Л-Клас” ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 121199357, с адрес на управление гр. София 1612, бул. „Цар Борис III“ № 116, ет.2, електронна поща: l-class@techno-class.com, тел. 02 818 57 50, който за целите на настоящата Декларация е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни, наричан за краткост Л-КЛАС

II. Компетентен надзорен орган

Комисия за защита на личните данни с адрес на управление и кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02915 3 518,

III. Обхват

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до личните данни, които кандидати за работа предоставят на „Л-Клас” ООД (Л-КЛАС) в процеса на кандидатстване. Тя има за цел да Ви информира относно начина, по който Л-КЛАС събира такива лични данни, целите за тяхното обработване, сроковете за съхранение и начина, по който може да контролирате тяхното използване.

IV. Определения

1. „Лични данни“ е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

2. „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвани с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

3. „Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.

4. „Съгласие“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

V. Принципи, свързани с обработване на личните данни

Л-КЛАС се ангажира да спазва следните принципи по отношение на обработването на Лични данни:

♦ Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

♦ Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели;

♦ Свеждане на данните до минимум;

♦ Точност и актуалност на личните данни;

♦ Ограничение на съхранението;

♦ Цялостност и поверителност;

♦ Отчетност.

VI. Лични данни, които събираме

За да участвате в процеса на подбор за определена позиция, Вие доброволно споделяте Ваши лични данни с Л-КЛАС, като минимумът от данни, който е необходим на Л-КЛАС, за да оцени кандидатурата Ви са:

1. Контактна информация: Вашите имена, имейл адреси и телефонни номера;

2. Лични данни за проверка на Вашето съответствие със заложените критерии за съответната позиция: Вашето образование и квалификаци, Вашия професионален опит и информация за заемани длъжности, основни задължения и отговорности, владеене на езици.

Вие също така можете да прецените да ни предоставите и друга информация за целите на подбора, като например:

1. Данни за други умения, компетенции и квалификации

2. Препоръки от предишни работодатели

3. Данни за Ваши интереси, хобита и др.

VII. Как събираме Вашите лични данни

Л-КЛАС може да събира Вашите лични данни чрез;

♦ Директни взаимодействия: От Вашето директно взаимодействие с Л-КЛАС чрез електронна поща или интервю.

♦ Данни от трети страни: Л-КЛАС може да събира лични данни и от трети страни, като например, посочени от Вас лица за контакт за референции, както и публични платформи за работа, в които Л-КЛАС публикува обяви за свободни позиции.

VIII. Цели на обработването на лични данни

Л-КЛАС обработва Вашите лични данни с цел:

1. За обработване и оценяване на Вашата кандидатура за съответната работна позиция.

2. За комуникация с Вас по повод Вашата кандидатура за съответната работна позиция.

X. Продължителност на обработката на лични данни

Л-КЛАС ще съхранява Вашите лични данни:

♦ За периода на подбора, до заемане на свободната работна позиция от кандидат, но не по-късно от 12 месеца

♦ За срок от 2 месеца, в случай, че кандидатствате за работа без обявена от Л-КЛАС свободна позиция

♦ Докато Вие не направите възражение срещу обработването на Вашите Лични данни от страна на Л-КЛАС (когато Л-КЛАС има законен интерес да ги обработва) или не оттеглите Вашето съгласие

XI. Получатели на лични данни

Л-КЛАС може да разкрива лични данни на:

♦ Физически лица, за които се отнасят данните

♦ Компетентни органи съгласно приложимото законодателство

♦ Трети страни обработващи, за които правото произтича по силата на договор.

XII. Права на физическите лица

1. Право на достъп, корекции и актуализация на лични данни

Л-КЛАС уважава Вашите права и Ви предоставя възможност по всяко време да поискате от Л-КЛАС информация за обработваните от Л-КЛАС Лични данни, копие на тези данни, както и да коригирате и актуализирате тези данни. За целта е необходимо да изпратите заявка на електронния адрес на Л-КЛАС l-class@techno-class.com, в която да посочите исканата от Вас информация, формата, в който желаете да получите тази информация и/или каква корекция/актуализация да бъде направена.

2. Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате от Л-КЛАС да ограничи по-нататъшната обработка на Вашите Лични данни в следните случаи:

♦ Заявявате, че притежаваните от Л-КЛАС Лични данни за Вас са неверни

♦ Няма правно основание за обработката на Вашите Лични данни от страна на Л-КЛАС

♦ Л-КЛАС вече не се нуждае от Вашите Лични данни, но Вие твърдите, че изисквате от Л-КЛАС да запази тези данни с оглед упражняване на права или защита срещу искове на трети страни

♦ Възразите срещу обработването на Вашите Лични данни от Л-КЛАС (на база на легитимен интерес на Л-КЛАС), в очакване на проверка дали законните основания на Л-КЛАС имат преимущество пред Вашите интереси.

3. Право на изтриване

Вие имате право да поискате от Л-КЛАС да изтрие Вашите лични данни в следните случаи:

♦ Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин

♦ Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването

♦ Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество

♦ Личните данни са били обработвани незаконосъобразно

♦ Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Л-КЛАС.

Имайте предвид, че Л-КЛАС може да изтрие Вашите Лични данни, само ако няма законово задължение или действащо право да запази данните. Ако поискате от Л-КЛАС да изтрие Вашите Лични данни, това може да възпрепятства разглеждането и оценяването на Вашата кандидатура, няма да можете да продължите да използвате онези услуги на Л-КЛАС, за които е необходимо дружеството да използва Вашите Лични данни.

4. Право на преносимост

Вие имате право, след като се легитимирате пред Л-КЛАС, да поискате:

♦ от Л-КЛАС да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;

♦ от Л-КЛАС пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

XIII. Сигурност

Л-КЛАС предприема всички възможни технически и организационни мерки, с които да защити Вашите лични данни от загуба, злоупотреба и неразрешен достъп, разкриване, промяна и унищожаване.

Л-КЛАС притежава сертификат за управление на информационната сигурност в съответствие с ISO/IEC 27001.  Ние ползваме, наред с други методи кодиране при трансфера на данни (SSL-кодиране), защитни стени („файъруол”, „firewall”) и други.

В случай, че Вашите Лична данни са придобити или обосновано се смята, че са били придобити от неупълномощено лице и приложимото законодателство изисква да бъдете уведомени, Л-КЛАС ще Ви уведоми чрез имейл или по пощата.

XIV. Личните данни на деца

Л-КЛАС обслужва нуждите на бизнеса и не популяризира или рекламира свои продукти/услуги на непълнолетни лица под 18 години. Ако смятате, че ние погрешно или неволно сме събрали Лични данни на непълнолетно лице моля да ни уведомите по електронна поща l-class@techno-class.com. Л-КЛАС ще предприеме всички възможни мерки, за да изтрие тези Лични данни.

XV. Специални категории Лични данни

Молим Ви да не споделяте с нас чувствителни Лични данни, които разкриват расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации, генетични и биометрични данни, криминално минало, данни за здравословното състояние или сексуалната ориентация. В случай че въпреки препоръките ни, сте ни предоставили такива лични данни, ние считаме, че това е станало доброволно, по Ваша инициатива и с Ваше съгласие и ще ги съхраняваме и обработваме с дължимата грижа и при спазване на всички изисквания на действащото законодателство.

XVI. Решаване на спорове

Ако имате някакви жалби относно спазването от наша страна на тази Декларация, следва първо да се свържете с Л-КЛАС. Ние ще проучим и ще се опитаме да разрешим жалбите и споровете, свързани с използването и разкриването на Лична информация в съответствие с тази декларация.

Ако имате притеснение относно незадоволително разрешен от нас въпрос, свързан с поверителността и използването на данните, можете да се свържете с компетентния Надзорен орган.

XVII. Промени в декларацията за защита на лични данни

Л-КЛАС си запазва правото да променя при необходимост тази Декларация, като винаги можете да намерите актуалната й версия на тази страница. В случай, че предвидените промени биха оказали ефект върху сигурността и използването на вашите данни, ще ви известим за предстоящото им влизане в сила по е-мейл или със съобщение на сайта.