Декларация за поверителност при предоставяне на услуги

 

Декларация за поверителност при предоставяне на услуги

(Версия 10.02.2021)

I. Обхват

Тази декларация обхваща практиките за поверителност, които „Л-Клас” ООД (Л-КЛАС) използва, когато предоставя услуги по внедряване, поддръжка, „облачни“ или други услуги (услугите) на своите клиенти („Вие“ или „Вашите“). Тази декларация за поверителност има за цел да разясни, че използването на информация, до която му е предоставено право на достъп, за да предоставя услугите е по-ограничено отколкото използването на информацията, която се обхваща от Декларацията за поверителност на Л-КЛАС.

II. Лични данни на клиента и други данни на клиента

  • Лични данни за клиента е информация, която Л-КЛАС може да събира в резултат от Вашето взаимодействие с Л-КЛАС. Тези данни могат да включват, но не се ограничават до имена, адрес, данни за плащане и информация за връзка с някои служители. Л-КЛАС обработва личните данни на клиента съгласно условията на Декларацията за поверителност.
  • Други данни на клиента са данните, които се намират в системите на Л-КЛАС или на клиента, до които Л-КЛАС има право на достъп, за да предоставя услуги (включително „облачна“ среда, тестова среда, производствена среда). Тези данни могат да съдържат лични данни на неговите служители, клиенти, доставчици и партньори. Л-КЛАС третира другите данни на клиента в съответствие с условията на тази декларация и третира другите данни на клиента като поверителни в съответствие с условията на Вашия договор с Л-КЛАС

III. Л-КЛАС използва другите данни на клиента с цел:

Предоставяне на услуги и решаване на проблеми. Другите данни на клиента могат да бъдат достъпни и използвани за извършване на услуги съгласно Вашата заявка за помощ, консултации, „облачни“ или други услуги, както и за да се потвърди Вашето съответствие с условията на поръчката Ви. Това може да включва консултации във връзка с редовната експлоатация на програмния продукт, отстраняване на несъответствия, обработка на данни в базата данни на клиента, настройка на параметри, активиране на нови версии на програмния продукт, включително тестване, пачове, актуализации и подобрения; мониторинг и тестване на използването на системата и производителността и други.

IV. Продължителност на съхраняването на другите данни на клиента

Л-КЛАС ще съхранява другите данни на клиента, включително всички копия на тези данни само за период от време, необходим за изпълнението на описаната по-горе цел или за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Л-КЛАС;

V. Ограничения

Л-КЛАС не използва другите данни на клиента по друг начин, освен както е посочено по-горе или във Вашата заявка/поръчка/договор. Л-КЛАС може да обработва другите данни на клиента, но не носи отговорност за вида и съдържанието на тези данни и не контролира Вашите практики за събиране или използване на другите данни на клиента. Ако предоставите другите данни на клиента на Л-КЛАС, Вие носите отговорност, в случай че в тях се съдържат Лични данни да изпратите уведомления и/или да получите необходимите съгласия, за да може Л-КЛАС да има право на достъп до другите данни на клиента, да ги използва и съхранява така, както е посочено в тази декларация и във Вашата заявка/ поръчка/ договор.

VI. Контрол на достъпа, сигурност и уведомяване за нарушения

Достъпът на Л-КЛАС до другите данни на клиента е на база заемана длъжност/отговорност. Вие контролирате достъпа до другите данни на клиента чрез Вашите крайни потребители; крайните потребители следва да насочват всякакви искания свързани с техните Лични данни към Вас.

Л-КЛАС се ангажира със сигурността на другите данни на клиента и разполага с физически, административни и технически мерки, разработени за предотвратяване на неоторизиран достъп до такава информация. Политиките за сигурност на Л-КЛАС обхващат управлението на сигурността, както на неговите вътрешни операции, така и на услугите. Тези политики, които са в съответствие със стандарт ISO/IEC 27001:2013, управляват всички области на сигурността, приложими за услугите и се отнасят до всички служители на Л-КЛАС. Разработени са подробни регламенти за практиките за сигурност, които се прилагат за много от предлаганите от тях услуги, които могат да Ви бъдат предоставени за разглеждане при поискване.

Политиките и процедурите за сигурност на Л-КЛАС се проверяват и надзирават от Комитет за сигурност и управление на Л-КЛАС (КСУ). КСУ е отговорен за надзора на сигурността, нейното спазване и прилагане, както и за извършване на оценки за сигурността на информацията и за управление развитието на политиката и стратегията за сигурност на информацията.

Л-КЛАС се ангажира с намаляване на рисковете от човешка грешка, кражба, измама и злоупотреба със съоръженията на Л-КЛАС. Всички служители на Л-КЛАС са информирани за политиките за сигурност на Л-КЛАС. Л-КЛАС провежда периодични обучения на служителите относно прилагането на политиките за сигурност. Служителите на Л-КЛАС са длъжни да пазят поверителността на данните за предоставяне на услуги. Задълженията на служителите включват писмени споразумения за поверителност, редовно обучение за защита на информацията, и съответствие с политиката на компанията относно защитата на поверителна информация.

Л-КЛАС незабавно оценява и реагира на инциденти, които създават съмнения за неоторизирано обработване на данни за предоставяне на услуги. КСУ на Л-КЛАС се информира за такива инциденти и в зависимост от характера на дейността, определя насоките и мерките за справяне с инцидентите. Ако Л-КЛАС установи, че с другите данни на клиента е злоупотребено (включително от служител на Л-КЛАС) или по друг начин са придобити неправомерно от трета страна, Л-КЛАС незабавно ще Ви докладва за тази злоупотреба или придобиване.

VII. Решаване на спорове

Ако имате някакви жалби относно спазването от наша страна на тази Декларация, първо следва да се свържете с Л-КЛАС. Ние ще проучим и ще се опитаме да разрешим жалбите и споровете, свързани с използването и разкриването на Лична информация в съответствие с тази декларация.

VIII. Промени в декларацията за поверителност при предоставяне на услуги

Л-КЛАС си запазва правото да променя при необходимост тази Декларация, като винаги можете да намерите актуалната й версия на тази страница. В случай, че предвидените промени биха оказали ефект върху сигурността и използването на Вашите данни, ще ви известим за предстоящото им влизане в сила по е-мейл или със съобщение на сайта.