Новини

Проектът предвижда освен внедряване на базовата функционалност на ERP и MES система ТECHNOCLASS, използването на стационарни и мобилни терминали за управление на производството. Ще бъде приложена методика за безлюдно управление на складовете. Чрез интерактивния графичен модул „Техноклас Навигатор” специалистите на завода ще планират, диспечират и отчитат производствените ордери по избрана клиентска поръчка и ще следят етапите на нейното изпълнение.

Вакуум Ел Систем е първият клиент, който още в началото на проекта ще започне работа с новия модул PDM Технолог за управление на подготовката на производството. Чрез интерактивния графичен модул „Техноклас Навигатор” специалистите на завода ще планират, диспечират и отчитат производствените ордери по избрана клиентска поръчка и ще следят етапите на нейното изпълнение.

На 27 и 28 септември в гр. Созопол Л-Клас проведе обучение на потребителите на система „Техноклас” на тема „Учебен цех за управление на производството”. На събитието присъстваха ръководители на предприятия, заместник-директори по производство, търговски директори, ръководители на производствените отдели и администратори.

В рамките на лекционния блок водещият Йосиф Леви запозна присъстващите с алгоритмите за автоматизация на управлението в производството и складовете. Представени бяха и анализи, базиращи се на практиката от експлоатацията на система „Техноклас” в предприятията. Представените графики на съотношението между годините на експлоатация на системата и степента на автоматизация в отделните дружества еднозначно показаха, че автоматизацията на отчетността е подчертано по-силна при по-новите потребители на TECHNOCLASS.

TECHNOCLASS управлява производството на мебели

Понеделник, 01 Октомври 2018 14:26

Л-КЛАС успешно приключи проектa за доставка и внедряване на система ТЕХНОКЛАС в мебелна фабрика Колорадо.

В рамките на проекта беше внедрен пълния функционал на система TECHNOCLASS, който обхвана управлението на ключови процеси във фабриката – подготовката на производството, управлението на основното производство, управлението на производството в цеховете (MES), управлението на финансово-счетоводната дейност, управлението на взаимоотношенията с контрагентите (CRM).

За отчитане на производството специалистите на завода използват „Система за събиране на данни”, с която чрез стационарни терминали, разположени в цеховете, работниците получават и отчитат в реално време своята работа. Управлението на складовете се осъществява чрез мобилни терминали.

На 13.04.2018 "Л-Клас" ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.022 - 0088 "Повишаване на производителността, адаптивността и професиионалната компетентност на служителите на "Л-Клас" ООД".

Целта на проекта е повишаване на производителността, адаптивността и професионалната компетентност на служителите на "Л-Клас" ООД, разкриване на нови работни места и създаване на устойчива заетост. Специфичните цели са свързани с повишаване на знанията, уменията и компетенциите на служителите на фирмата и неактивни/безработни лица за използване на съвременни методи, технологии и инструменти за разработване, усъвършенстване, внедряване и поддържане на софтуерни системи, както и предоставяне на възможност за кариерно развитие и заетост на неактивни лица. За изпълнение на заложените цели "Л-Клас" ООД ще изпълни дейности за включване на заетите и неактивни/безработни лица до 29г. в специфични за конкретното работно място обучения и специализирани чуждоезикови обучения и включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица в несубсидирана заетост при "Л-Клас" ООД.

При изключителен интерес премина обучението на Л-Клас на 14.02.2018 в Парк-хотел "Витоша" за дигитална трансформация на процесите по планиране и управление на производството.

Силен интерес сред участниците предизивика и представянето на интерактивното решение за планиране и управление на производствените поръчки Техноклас Навигатор. Бяха демонстрирани новите изменения в системата по отношение на съответствието с новия регламент за защита на лични данни GDPR, като single sign-on и криптиране на данни.

На събитието присъстваха представители на технологичните компании Oracle и TechData и фирми от машиностроителната, добивната, металургичната, мебелната и приборостроителната индустрия, между които Арсенал, Елаците Мед, Спарки Русе, Спарки Елтос, Бъдещност, Капрони, Сентилион, Фабрика Хамефа, Центромет, Импулс, ЗММ Стомана.

Л-КЛАС започна работа по проект за доставка и внедряване на система ТЕХНОКЛАС в мебелна фабрика Колорадо.

В рамките на проекта ще бъде внедрен пълният функционал на система ТЕХНОКЛАС, управляващ процесите от клиентското запитване до производството и експедицията на готовата продукция, както и финансово-счетовoдната дейност на фирмата. Силният ентусиазъм и активното участие на специалистите на Колорадо в процеса по внедряване гарантира успешното приключване на проекта в предвидения срок.

Колорадо е един от водещите производители на мека и корпусна мебел в България с над 190 души персонал. Фабриката непрекъснато разширява своето производство и към днешна дата разполага с две производствени бази в Пазарджик.

На 22 юни 2017 в гр. София "Л-Клас"  проведе семинар, на който представи възможностите на система "Техноклас" за планиране и управление на производството в цеха.

На семинара присъстваха представители на фирми от машиностроителната, дървообработващата, козметичната, преработвателната и полиграфичната индустрия.

Лекторите на семинара г-н Йосиф Леви и г-н Петър Иванов запознаха аудиторията с ефекта от автоматизацията на управлението на производството, управлението на технологичната подготовка на производството, създаването на календарен план на предприятието и оперативен план на цеха, диспечирането и отчитането на производството с промишлени терминали.