Mak-Hotel

26 Март 2013

Система за управление на хотели, ресторанти и търговски обекти


Мак-Хотел предоставя

 • информационно осигуряване на всички процеси
 • еднократно въвеждане на данни в момента и на мястото на тяхното възникване с непосредствено използване във всички функционални направления;
 • използване на единна база данни, правила и процедури
 • възможности за непрекъснато развитие  по отношение на нови корпоративни управленчески методи и технологии, комуникационни и технически средства, информационен обхват;
 • равнопоставено отчитане на служебните интереси както на ръководството, така и на всеки изпълнител;
 • възможности за информационно взаимодействие с други системи.
Функционален обхват на система МАК-Хотел"
 
УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
 • РЪКОВОДИТЕЛ - схеми по обекти на заетост на стаите и масите, анализ; цени и себестойност на услуги, кухненско и сладкарско производство; обороти по сервитьори, продукти, контрагенти и счетоводни сметки
 • МАРКЕТИНГ - кореспонденти, кореспонденция, договори; договорна и оперативна заетост
 • СКЛАД - артикули, движение, обороти и хронология
УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛ
 • РЕЗЕРВАЦИИ - въвеждане, промяна и отмяна на резервации; журнал на промените; анализи
 • ФРОНТ-ОФИС - информация за стая(и); настаняване, регистрация и напускане на гости и групи; карти за вътрешно кредитиране; VIP и нежелани гости; съобщения за гости; сейфове; телефонни кабини; клиентските сметки; разплащане
 • БЕК-ОФИС - многотарифно и многосезонно ценообразуване; обединяване, разделяне, блокиране, частично и пълно приключване на лични, групови и обобщени сметки; трансфер на позиции; продажба на услуги
 • ДОМАКИНСТВО - състояние, зареждане и почистване на стаите; заявки за ремонт и снабдяване
 • МИНИБАР - задълженост на камериерки, задължаване на сметка на гост, наличности по стаи
 • МАГНИТНИ КАРТИ за вътрешно кредитиране
ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
 • КУХНЕНСКО ПРОИЗВОДСТВО - номенклатура на продукти; рецепти с неограничен брой нива на вложеност; замяна на продукти в рецепти; калкулации, прогнозни цени, ценообразуване, сравнителни анализи; приемане на поръчки, отчитане на производството, изписване в реално време на продукти по поръчки
 • РЕСТОРАНТ/БАР - номенклатура на продукти; рецепти с неограничен брой нива на вложеност; замяна на продукти в рецепти; калкулации, прогнозни цени, ценообразуване, сравнителни анализи; приемане на поръчки, отчитане на производството, изписване в реално време на продукти по поръчки
 • ПРОДАЖБИ - меню, отстъпки и надценки; схеми на масите; клиентски поръчки; регистрация, разделяне, обединяване, задължаване, междинно и окончателно приключване на сметки; касови бонове; разплащане; изписване от производство и складове; сервитьорски отчети
 • Oтчети и анализи
 • Използване на touch-screen и hand-held компютри
ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО
 • ГЛАВНА КНИГА и АНАЛИЗ - сметкоплан; счетоводни контировки; ведомости; главна книга; баланс, ОПР, ОПП; анализи
 • МАТЕРИАЛИ - документи за приход и разход; хронологични и оборотни ведомости на материалите
 • КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ - фактури, платежни документи, дневници, ведомости и отчети; плащания, преоценка на вземанията и задълженията
 • КАСА и БАНКА - ордери, операции, регистри и книги; осчетоводяване
 • АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ - планиране и начисляване на амортизации по различни методи; преоценка, преобразуване и прекратяване на активи
 • ТРАНСПОРТ - нормативни разходи, пътни листове, отчетност и контрол