Информация за сключен договор за БФП

На 29.09.2020 “Л-Клас” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073-23532-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
Проектът е на стойност 10 000,00 лева, от които 8 500,00 лева европейско и 1 500,00 лева национално съфинансиране.
Проектът е със срок за изпълнение до 29.12.2020.