Управление на качеството в TECHNOCLASS

 

Управлението на качеството е неизменна част от процесите в едно производствено предприятие. То присъства на всеки етап от веригата доставка – производство – продажба – следпродажбено обслужване. Липсата на ефективен контрол на качеството може да доведе до сериозни последици за бизнеса, свързани с необходимостта от преработката или изтеглянето на продукти, до отлив на клиенти поради некачествена продукция.

Входящ контрол

В TECHNOCLASS контролът на качеството обхваща всички аспекти на производството. За всяка стоково материална ценност, за която е указано в системата, че подлежи на проверка, се осъществява входящ контрол чрез автоматично генериране на протокол за входящ контрол. Той съдържа цялата необходима информация за осъществяването на проверката, като указва какъв обем (или точно количество) извадка да се провери и какви контроли да се извършат (визуален, механичен, електрически или др. вид контрол). За всеки един материал предварително е определен план за контрол. Резултатите от контрола се регистрират в системата заедно с необходимите последващи действия. Причините за отклоненията също се отразяват в системата. Това дава възможност за анализ на причините/дефектите и предприемане на последващи коригиращи действия.

Операционен контрол

Операционният контрол в TECHNOCLASS обхваща няколко етапа. Контролът на параметрите на изделието (т.нар. технологичен контрол) се осъществява по време на изпълнение на операцията от оператора чрез операционнa картa за конкретната операция. В нея се задават контролираните размери/параметри, инструментите за измерване и граничните стойности на допуските. Към операционната карта е прикачен чертеж с указания за контролираните параметри. Резултатът се регистрира към всеки производствен наряд.

Операторът регистрира количеството годна продукция и брака на последната операция от технологичния маршрут. Резултатите от контрола се въвеждат в протокол за контрол. Ако бракът е поправим, в системата се регистрира ведомост на дефектите. В нея се описват необходимите материали за доработка на поправимия брак със съответните количества (разходна норма). Системата генерира автоматично цехов ордер за изделията с лимит – указаните материали.

Ако бракът не е констатиран в процеса на производство, а след него, в системата се регистрира диагностичен протокол, в който се описват регистрираните отклонения и бракът преминава към последваща доработка.

За непоправимия брак системата автоматично генерира нови ордери за производство за компенсиране на получения дефицит.

Управление на рекламации

Жизненият цикъл на рекламацията започва с нейната регистрация, описание на проблема, уточняване на сроковете за отработване и отговорния специалист. Отработването на рекламацията следва в голяма степен описаните стъпки по отработване на брака.