TECHNOCLASS Repairs Management

TECHNOCLASS Repairs Management

Работоспособността на производственото оборудване е необходимо условие за производствената дейност на всяко промишлено предприятие. На свой ред, ефективността на техническото обслужване и на ремонтите (ТОиР) влияе на общата ефективност на предприятието както пряко (ефективност на използване на ресурсите, отделени за ТОиР), така и чрез осигуряване на ефективността на производственото оборудване чрез синхронизация на процесите на ТОиР с производствените процеси.

TECHNOCLASS Repairs Management управлява целия жизнен цикъл на оборудването, от проектирането, производството, монтажа и въвеждането в експлоатация до следващо обслужване, сервизни и профилактични работи, модернизация, реконструкция и извеждане от експлоатация.

Системата поддържа всички бизнес процеси на управление на техническото обслужване и ремонтите (ТОиР) на основните производствени фондове

 

〉 Паспорт на основното и спомагателното оборудване и екипировката, в това число идентификация на единиците оборудване, подръжка на информацията (структура, параметри, техническа документация) за единиците;

Описание на йерархичната структура на обектите на ТОиР;

Проектиране на технологичните процеси на ТОиР;

Определяне на плановата себестойност на ремонтите;

Създаване и поддръжка на ведомости на дефектите на оборудването и на известия за необходимите ремонти;

Планиране на ремонтите на база междуремонтен ресурс, планове и отчети за натоварване на оборудването в процеса на производството;

Планиране на доставките на резервни части, материали и полуфабрикати на база календарен план за техническо обслужване и ремонти;

Планиране на дейностите по ремонти, изпълнявани от подизпълнители;

Планиране на производството на резервни части;

Управление на плановите ремонти, ремонти по състояние и на аварийните ремонти;

Диспечиране на ордерите и нарядите за ремонти;

Управление на складовете за материали, резервни части, екипировка и складовите запаси;

Управление на доставките на части, инструменти, екипировка, материали;

Калкулация на фактическата себестойност на ремонтите и сравнение с плановата;

Управление на повикванията за ТОиР чрез автоматично изпращане на SMS от оператора на оборудването за необходимостта от посещение и последващ контрол за спазване на нормативното време за реакция;

Анализ на ефективността на дейността на предприятието в сферата на управление на оборудването.

Бюлетин

Регистрирайте се за нашия бюлетин, за да сте винаги информирани за всички новини, предстоящи обучения и семинари!

Съгласие за обработка на лични данни*

1 + 2 =