Машиностроене

"Арсенал" е най-голямото предприятие от военната индустрия в България. Производител е на леко стрелково оръжие, боеприпаси и металорежещи машини. Проектът за автоматизация на бизнес процесите със ERP система „Техноклас” обхвана всички 12 завода на комплекса, всеки от които с различен тип производство – от индивидуално до едросерийно, включително машиностроително, инструментално, химическо, ремонтно производство и дървообработка. Всички заводи работят в единна обща система и база данни.

Благодарение на умелото управление на проекта от ръководството на предприятието, високата компетентност и професионализъм на специалистите от завода, основната конфигурация на ERP система „Техноклас” беше внедрена за 3 години. Специалистите на „Арсенал” преимуществено със свои сили и консултантска помощ от страна „Л-Клас” продължиха да разширяват рамките на проекта.

“СПАРКИ ЕЛТОС” АД е производител на електрически инструменти с повече от 30 годишен опит в управление с използване на ERP системи. На 10 януари 2003г. за една нощ предприятието премина от старата система за управление към ТЕХНОКЛАС, без спиране на производството. През 2005 бе поставена задача за намаляване на оборотните средства. Използвайки параметрите за управление на производството, специалистите от завода намалиха с 30% материалните запаси и с 25% незавършеното производство - 4 милиона евро бяха извадени от оборота, без да бъде нарушен ритъма на производството.

“СПАРКИ” АД е машиностроително предприятие за производство на заварени конструкции за транспортни, подемни и строителни машини

В завода ERP система ТЕХНОКЛАС се използва от 1999 г.

"РКК Енергия" е производител на космически кораби и апарати. След дългогодишно наблюдение и запознаване с възможностите и практическата реализиация на система „Техноклас”, както и с опита и възможностите на специалистите на „Л-Клас”, РКК Енергия възложи на „Л-Клас” серия проекти в областта на автоматизацията на управлението на производството.

В течение на 3 години бяха реализирани проекти за автоматизация на управлението на цеха за тръбоогъване, материалните складове и снабдяването и главния монтажен цех. Разработено беше разширение на модула за технологична подготовка на производството, при което извличайки данни от маршрутната карта системата автоматично генерира графична схема на паралелно-последователните операции в процеса на монтажа. Схемата се използва като инструмент за диспечиране на производството на цеха.

Дружеството е част от френската промишлена група СЕРТА и произвежда пневматични и хидравлични елементи и системи.

Специалистите на предприятието внедриха TECHNOCLASS самостоятелно, ползвайки само консултации в офиса на Л-КЛАС.

ПНЕВМАТИКА СЕРТА е първият клиент на Л-КЛАС внедрил функционалното направление Data Collection System, с което работниците отчитат в реално време изпълнението на производствените поръчки и наряди от промишлени терминали, разположени в прозводствените участъци. Системата автоматично премества произведената продукция в склада за готова продукция.

Основната дейност на предприятието е производство на детайли и инструментално производство. Само за няколко месеца екипът по внедряване на „ММ Механикс” успя да прехвърли управлението на производството изцяло в ERP система „Техноклас”.

Това е и проектът, който може да бъде характеризиран в най-голяма степен като „самостоятелно внедряване”, тъй като специалистите на завода самостоятелно изпълниха значителна част от предвидените дейности. След внедряване на производството, ръководството на дружеството осъзна необходимостта от преминаване към управление на производството с терминали, като за целта в цеховете бяха разположени 7 стационарни терминала.

Екипът по внедряване на предприятието успешно разпространява придобитото знание за автоматизация на управлението и провежда обучения сред своите специалисти, като използва консултантските услуги на „Л-Клас” единствено при разширяване на функционалността и въвеждане на нови продукти.

Дружеството произвежда механични възли и системи, средства за автоматизация, медицински апарати. Предприятието работи с TECHNOCLASS от 2011 година

ЗММ СТОМАНА е производител на дървообработващи машини. Предприятието работи с TECHNOCLASS от 2001г. През 2017 година дружеството внедри отчитане на производството по маршрутен лист с баркод четци.

Производство на дървообработващи машини

"Капрони" АД е производител на хидравлични елементи и системи. В рамките на проекта всички машини от линията за механична обработка на детайлите за хидравлични помпи бяха оборудвани с индивидуални терминали. Чрез тях операторите виждат и отчитат нарядите за производство. В предприятието се използва активно терминалната функция за оперативен контрол на качеството на продукцията, като към всеки терминал са свързани цифрови измервателни уреди.