Управление на продуктови конгломерати

Продуктови конгломерати

При необходимост от едросерийно производство често се създават т.н. “продуктови комгломерати” – множество от еднотипни по производствени възможности предприятия, например, обувни, конфекционни, машиностроителни и т.н. Те могат да принадлежат на един или повече собственици. Като правило, те произвеждат продукти от една търговска марка (бранд), които трябва да отговарят на строги изисквания за качество и взаимозаменяемост. Предизвикателството при управление на производството в такъв конгломерат, насочено към постигане на висока производителност и икономическа ефективност, се определя от следните особености:

• най-добри пазарни резултати се постигат с единен, централизиран маркетинг и продажби на изделия под търговската марка, както и с централизирано снабдяване на всички производители с основни суровини и материали;

• качеството и взаимозаменяемостта на крайната продукция могат да бъдат гарантирани само при единен дизайн, конструкция, технология, нормиране и управление на качеството;

• независимо от еднотипността, отделните производствени предприятия са само “почти еднакви”. Те разполагат с различни производствени ресурси, което предполага и вариантност на технологиите и различия в използваните спомагателни материали;

• като правило, някои етапи (полуфабрикати) от производството на един продукт е възможно или икономически целесъобразно да бъдат осъществени само в едноили част от предприятията на конгломерата.

Етап

(полуфабрикат)

Производител

Производител Производител
1 2 K
1 100 200 0
2 500 0 100
3 300 200 300
N 200 300 100

Рис. 1 – Примерен производствен капацитет по етапи (полуфабрикати)

на производствените звена от конгломерата

Л-Клас разработи следното решение на задачата и съответни средства в рамките на ERP системата “ТЕХНОКЛАС”.

Управляваща компания

Обособява се т.н. “Управляваща компания”. Тя може да бъде логическа, реална юридическа компания или едно от производствените предприятия.

В рамките на Управляващата компания с използване на “ТЕХНОКЛАС” се осъществяват централно за конгломерата следните функции:

• управление на маркетинговата дейност, идентификация на продукта (продуктите) и прогнозиране на продажбите;

• обработка на клиентските поръчки и формиране на общ производствен план за крайни изделия;

• паспорт на всяко от крайните изделия – структурна (конструкторска), технологична и нормативна подготовка на производството;

• управление на измененията в структурата и технологиите на изделията;

• планиране на доставките от външни за конгломерата източници на материали и полуфабрикати, създаване и обработване на поръчки за доставки в съответствие с общите за конгломерата потенциални дефицити;

• формиране на поръчки към отделните производствени звена за производство на крайни изделия и полуфабрикати – вътрешно коопериране на база ефективност на осъществяване на отделните производствени етапи в различните производствени звена с указване на вида доставка на компоненти (централизиран или локална).

Всяко от производствените звена получава от управляващата компания поръчки за производство, интерпретирани като поръчки от клиенти. Всяка поръчка се придружава от паспорт на изделието (или полуфабриката). Паспортът съдържа базовите структури, технологии и норми.

С помощта на специално разработения за целта “Постпроцесор на документи” структурите, технологиите и нормите се преработват от базови в локални, използвайки производствените характеристики и особености на конкретното производствено звено.

На основата на локализираните производствени документи всяко звено осъществява планиране и управление на своето производство, организира централното и локално снабдяване, предаване на крайните продукти на управляващата компания.

product2bg

Разработените метод за управление и специализиран инструментариум в рамките на ERP системата “ТЕХНОКЛАС” са внедрени за първи път от най-големия производител на мъжки обувки в Русия – компанията “Ralf Ringer”. В този конкретен случай “Управляващата компания” има статут на юридическо лице. Производството се осъществява в 3 собствени обувни фабрики (“Производствени звена”) на територията на Русия и 3 подизпълнителя в други страни.

Резултатите показаха значително подобряване на производителността на комгломерата като цяло, повишаване на рентабилността на производството, осигуряване на необходимата пазарна гъвкавост, съпътствани от повишени гаранции за качество.


Автори: Йосиф Леви, Недялко Тодоров (Л-Клас ООД)