ERP система TECHNOCLASS допринася за конкурентноспособността на Сентилион

 

Сентилион ООД е иновативна фирма за производство на електронни модули с приложение в медицината и системите за обработка на видеосигнали. Стратегията на компанията е да запази ръста на инвестициите в областта на медицинската, визуалната и индустриалната електроника, като спазва най-високи стандарти и добри практики.

Изразът „иновации – качество – ориентация към клиента” има особено дълбок смисъл за фирмата.

Стремим се не просто да произвеждаме електронни продукти, а нашите изделия и технологии да са на световно ниво. Не е достатъчно да се сравняваме с най-добрите в бранша, в нашата работа ние влагаме нови, нетрадиционни решения. Иновации и качество за нас означават висока квалификация на персонала, ефективно и гъвкаво управление на фирмените ресурси – материали, натоварване на оборудването и персонала.

В своята повече от 10-годишна история изградихме фирмена култура и бизнес стандарт, изцяло ориентирани към клиента. Те изискват нашите приоритети да бъдат в синхрон с тези на партньорите и техните цели, задачи, технологични и пазарни предизвикателства да се превърнат и в наши. Сентилион ООД работи за клиенти, които създават уникални високотехнологични продукти като активни имплантируеми слухови системи, електромедицински протези и апарати за рехабилитация и електростимулация, системи за визуален контрол и наблюдение с приложение в медицината, военната индустрия и много други.Участието в създаването на такива сложни продукти поставя изискване да се прилагат най-съвременните технологични процеси и системи, включително:

• Модерно технологично оборудване, позволяващо висока прецизност при работа;

• Познаване и прилагане на иновационни технологии, процеси и материали в електронния монтаж;

• Система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008 и други стандарти в индустрията;

• Професионален екип от специалисти и квалифициран персонал;

• Интегрирана система за управление на информационния поток от висшия мениджмънт към производството и обратно за вземане на правилни, бързи и ефективни решения.

ИТ ФАКТОР ЗА УСПЕХА И РАЗВИТИЕТО НА КОМПАНИЯТА

Още с основаването на Сентилион през 1999 г. започна създаването на адекватна на целите на фирмата информационна система, обединяваща различните подсистеми и приложения.

Специфичният обхват на дейност на компанията определя специфична информационна интерпретация и оптимизиране на процесите. Пред нас стояха няколко основни предизвикателства. Трябваше да дефинираме основните модули и процеси, да изберем най-добра практика за работа, да организираме участието на отделите при изграждане на информационните модули. Затова при внедряването на информационната система приложихме следните принципи:

• Оптимална работа – да се разработят решения, които в най-голяма степен отговарят на, бизнес логиката и уникалното фирмено know-how;

• Модулност и всеобхватност – да се управляват всички информационни потоци в компанията;

• Съвместимост между модулите и възможност за развитие и надстройка, с развитие на процесите;

• Икономичност и ефективност при използване – да се избегнат ненужните и безполезни операции, да се намали времето за обработка и анализ на информацията;

• Достъпност и надеждност при съхранение на информацията.

• Йерархична организация и сигурност при опазване на фирмената тайна и договори за конфиденциалност.

ИЗБОР НА ERP СИСТЕМА

Имайки предвид производствената насоченост на компанията, избрахме да внедрим първоначално ERP система, около която да изградим цялата информационно-комуникационна среда (ИКС). До този момент фирменото управление се основаваше на отделни софтуерни решения, работещи самостоятелно и изолирано. За да използват една и съща информация, отделите бяха принудени да я въвеждат многократно и на няколко места. Ето защо ERP системата, която търсехме, трябваше да бъде модулна, но и да интегрира цялата информация, като я интерпретира в различни нива и сечения. Освен това, искахме софтуерът да има приятелски и лесен за работа интерфейс. Българският език в менютата и отчетите бе основно изискване, те трябваше да подпомагат основната работа на целия персонал.

След проучване на предлаганите на българския пазар ERP-системи, ние се спряхме на ТЕХНОКЛАС – продукт на фирма Л-КЛАС, чието внедряване стартирахме през 2000 г. Изборът на българска система беше продиктуван от няколко съществени аргумента:

• Много силна MRP-подсистема,ориентирана към управление на дискретното производство;

• Модул “Управление” – за бизнес управление на “входа” и на “изхода” на компанията – доставките и клиентите;

• Обвързана и обоснована система за счетоводна отчетност с възможност за моделиране на дълбочината и обхвата на аналитичност;

• Приемлива цена, базирана на модулност и брой потребители, която ни даваше възможност да стартираме при ниски разходи и да ги допълваме с развитието на фирмата;

• Възможност за бърз и ефикасен сервиз и обслужване от специалистите на Л-КЛАС.

ТЕХНОКЛАС

В една производствена компания съществуват две системи за контрол, които фокусират своето внимание на различни нива на управление – бизнес система и производствена система.

Те имат различни времеви хоризонти – бизнес системата разглежда информацията за вземане на решения в дългосрочен план, а производствената система анализира и управлява данните оперативно. Като взехме предвид различията в принципите на функциониране на двете системи, ниеси поставихме най-важната задача: с използване на ТЕХНОКЛАС да създадем модел за обмен на данни между бизнес и производствената система.

Моделът, от една страна, трябваше да дефинира оперативното управление на производството, дейностите в производствените зони, графиците за работа, маршрутите за създаване на продуктите, а от друга – да осигури проследимост на продуктите и процесите и възможност за анализ на тяхната ефективност. Моделът на информационен обмен е организиран на 4 нива, а ТЕХНОКЛАС е интегрирана във всяко от тях.

Ниво 1. Производствена подсистема (Manufacturing Network System) е най-ниското ниво в модела на информационен обмен. То включва цялото производствено оборудване и софтуера за неговото управление. Подсистемата обслужва процесите на програмиране, следене параметрите на процесите, статистика на данните от производствения процес – работна среда, производствен обем,грешки. Вход в тези специфични системи е баркод идентификацията на материалите, продуктите и поръчките, регистрирани в ТЕХНОКЛАС. Чрез идентификацията на материалите с баркод се гарантират нула грешки в производствените процеси.

Ниво 2. Подсистема Организация в производството (Manufacturing Management) е нивото, където се отчитат реално извършените действия в хода на производствения процес. Тук се заприходяват и изписват материали, отчитат се изпълнените операции съгласно маршрутната технология. Отчитането на операциите се улеснява с вградения в ТЕХНОКЛАС инструмент – кодиране с баркод. Тези действия са интегрирани в системата за управление на качеството, съгласно стандарта ISO9001:2008, като по този начин се осигурява проследимост на процесите и продуктите – основноизискване при производството на медицински продукти. В това ниво се отчита готовата продукция. Генерираната информация се насочва към по-високите нива и спомага за анализ на резултатите – какви и колко продукти са произведени, какви материали са изразходвани, използвано оборудване, отчет на производственото време, качество на произведените продукти.

Ниво 3. Подсистема Оперативноуправление на производството (MRP – Manufacturing Resource Planning) е организирана по структурата и логиката на ТЕХНОКЛАС. Това е изключително важно за правилната работа на инженерно-технологичното напрвление и на самия производствен процес. Неговите функции са критични за сигурността и надеждността на компанията, за качеството на произвежданите продукти и съответствието им с приложимите стандарти. Потокът от информация в Ниво 3 се движи към по-високото, четвърто ниво, за да послужи за вземане на аналитичнирешения. Същевременно информацията се подава към по-ниското ниво, за оперативно изпълнение на заданията.

Модулите, свързани с производството решават задачи за:

• Дефиниране на продуктите – създаване на разходни норми, технологични маршрути и което е

• Създаване и контрол на оперативните планове;

• Планиране на партиди за производство и складови транзакции за тях;

• Управление на производствените ресурси – материали, оборудване,инструменти и персонал.

Ниво 4. Подсистема Бизнес управление (ERP – Enterprise Resourse Planning) е най-високото в йерархичната структура на модела. То е изградено изцяло върху платформата на ТЕХНОКЛАС. Производствените процеси в Сентилион ООД са организирани на поръчков принцип и всички информационни потоци от данни за приходи и разходи от договарянето, през поставяне на поръчката до експедицията на готовите продукти се фокусират върху поръчката и клиентите. На тази организация са подчинени модулите “Маркетинг”, “Доставки”, “Пласмент”. Финансово-икономическият модул е разработен така, че да се получават детайлни отчети във всички необходими нива на аналитичност.

Специално за нас беше разработена система за митническо обслужване по режим активно усъвършенстване,която по-късно беше интегрирана и в други фирми. Чрез този режим се проследяват материалите, които влизат от чужбина в България и които след това се преобразуват в готов продукт. При нас е доста сложно, защото върху една платка може да се монтират 100-200 различни вида компоненти. Така разходната норма е един дълъг списък, който трябва да се следи – с коя митническа декларация какви количества са пристигнали, какви са изчерпани за даденпродукт и т.н. След като влязохме в ЕС, използването на този модел се ограничи само до нашите неевропейски клиенти, но въпреки това той остава много полезен.

РЕЗУЛТАТИ

С внедряване и развитие на интегрирана ИКС в Сентилион ООД постиг нахме висока степен на оптимизация на процесите. С нейна помощ ние се възползваме от важни конкурентни предимства:

• Намаляване на преките разходи;

• Увеличаване на производителността на персонала;

• Подобряване проследимостта на процесите, материалите и продуктите;

• Повишаване качеството на продуктите и съответствие със стандартите и GMP;

• Повишаване гъвкавостта на компанията – по-добра организация при малки серии;

• По-висока удовлетвореност на клиентите.

БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ И НАДСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА

От 1999 година – годината на нейното създаване, фирма Сентилион ООД непрестанно се развива и разширява своята дейност. Заедно с това нарастват потребностите от разширяване на информационната система и надстрояване с нови модули. В бъдеще предвиждаме доразвиване на Ниво 3 с внедряване на MES (Manufacturing Execution System) за оптимизация на производствените процеси. С доразвиване на системата за подготовка на производството – PDM, ще интегрираме техническата документация за продуктите с оперативните документи – разходни норми, операционни бележки. Ще усъвършенстваме организацията за създаване и изменение на документи и тяхното одобряване.

Една важна задача за бъдещо внедряване е надстрояването на Ниво 4 с допълнителен модул, предлаган от Л-КЛАС и базиран на BI технология. С негова помощ, чрез детайлизиране на данните и на разрези по различни критерии, ще се получава информация, необходима на висшето ръководство. В резултат от внедряването ще бъде съкратено времето за анализ и вземане на управленски решения, а управлението на процесите ще протича по-гладко и безпроблемно.


Публикация в списание “CIO” бр. 3/2010