TECHNOCLASS в обувно предприятие

Eфективността на ERP системата в едно предприятие зависи от това доколко обхваща бизнес процесите и дали отразява специфичните особености на неговото производство. За успешното управление на обувно предприятие системата трябва да решава редица специфични задачи, отличаващи елементите на обувното производство.

Специфични задачи в управлението на производството в обувно предприятие

♦ Тиражиране на нови модели;

♦ Бързо конфигуриране на нов модел обувки на основата на съществуващ;

♦ Управление на технологичната подготовка на обувното производство;

♦ Управление на нормирането на разхода на основни и спомогателни материали по операции;

♦ Определяне на плановите разходи на материали с отчитане на брака, добива, разходите за контрол на качеството и за настройка на оборудването;

♦ Поддържане на ръстовка (разпределение по размери) в поръчките;

♦ Подържане на ръстовка в производството;

♦ Планиране на поръчките в зависимост от капацитета на предприятието.

♦ Планиране на производството в зависимост от капацитета на цеховете

♦ Диспечиране на производството с отчитане на параметрите на конвеерите;

♦ Иновативно управление на цеховете със съвременни технически средства

♦ Управление отделните позиции от структурата на изделието по размери;

♦ Управление по размери на полуфабрикати.

♦ Иновативно управление на складовете със съвременни технически средства

Планиране на производството

TECHNOCLASS планира и управлява производството на обувки, отчитайки разпределението по размери, определя плановите разходи на материали с отчитане на брака, добива, разходите за контрол на качеството и за настройка на оборудването, диспечира производството с отчитане на параметрите на конвеерите и на комплектацията на калъпите по размери.

Реализирани проекти със система TECHNOCLASS в предприятия за производство на обувки

Отчитане на производството

Отчетът на производството е в реално време посредством терминали в цеховете. Алтернативно решение за безхартиено управление на производството е използването на RFID карти и четци. Решението позволява партидно управление на материалните активи, пълна проследимост на материалния поток в производството и натрупване на на сделно заплащане в реално време.

Управление на обувно производство