TECHNOCLASS в минна индустрия

 

Минната индустрия е сложен сектор с интензивни и рискови процеси и операции. Едно от най-важните предизвикателства в минната индустрия е навременната поддръжка на оборудването, така че постигането на производствени цели  да не бъде възпрепятствано или поне загубите да бъдат сведени до минимум.

Technoclass Repairs Management управлява целия жизнен цикъл на оборудването, от проектирането, производството, доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация до следващо обслужване, сервизни и профилактични работи, модернизация, реконструкция и извеждане от експлоатация.

Системата поддържа паспорт за всяка производствена единица с нейните характеритики, използваната екипировка, план за ремонт. В паспорта на машината се съхраняват данни за екплоатационния ресурс на оборудването от отчета от основното производство.

 

 

Реализирани проекти със система TECHNOCLASS в минната индустрия.

Technoclass Repairs Management поддържа планово-предупредителни, текущи и аварийни ремонти.

Графикът за планови ремонти се прави на база експлоатационните ресурси на оборудването или на база информация за планирано използване на оборудването, получавана от производствените ордери на основното производство.

Огледите на обектите се планират на база календарен или експлоатационен междуремонтен ресурс.

За планиране на производството на резервни части и материали се съставя баланс по дни за срока на планиране. В баланса се включват данни от планови ордери за ремонти, чието начало се очаква към тази дата, данни за налични количества и данни за очаквани постъпления от доставки и производство към датата на баланса.

Ремонтните дейности се отчитат чрез терминали и таблети.

Паспорт на оборудването

Управление на ремонтите

Управление на ремонтите с TECHNOCLASS