TECHNOCLASS в предприятия за облекла и текстилни изделия

 

Управление на производството на облекла и текстилни изделия чрез промишлени терминали

Особеност в организацията на производството на облекла и текстилни изделия е подготовката на заготовки и материали за шиене на партиди от 10 единици и придвижването на комплектовките от едно работно място на друго – до крайното място за опаковане.

При своето движение всяка партида е съпроводена от RFID-карта за идендификация на партидата.

На всяко работно място на производствените участъци на трикотажното предприятие е разположен промишлен терминал.

 

 

 

При получаване на поредната партида, своята RFID-карта и RFID-картата на партидата, работникът идентифицира себе си на терминала. Той въвежда работното място, партидата на изделието и началото на изпълнение на поредните операции. Ако работното място, на което се намира партидата, съответства на технологията, на екрана на терминала се визуализират операциите, които работникът трябва да изпълни. Ако не съответства, то се появява съобщение за грешка на позиционирането и вида на работното място, на което трябва да се намира партидата.

По аналогичен начин работникът регистрира изпълнението на предвидените операции и готовността на партидата за преминаване към следващото, от гледна точка на технологията, работно място.

Реализирани проекти със система TECHNOCLASS в предприятия за производство на облекла и текстилни изделия

Използвайки информацията, получена в реално време, чрез използване на промишлени терминали, система “ТЕХНОКЛАС” решава следните задачи:

• За производството на всяка партида изделия гарантира комплектация на заготовките и материалите от един стандартен цвят от използваната стандартна палитра промишлени цветове в предприятието;

• Гарантира правилното предвижване на всяка партида и изпълнението на технологичните операции в предвидена от технологията последователност;

• Проследява реалната продължителност на изпълнение на отделните операции и съответствие на нормо времената;

• Предоставя в реално време данни за трудовото участие на всеки работник

• Предоставя данни за величината на сделното заплащане на изработения от него труд;

• Предоставя в реално време данни за изпълнението на производствените поръчки.