TECHNOCLASS в полиграфически предприятия

TECHNOCLASS в полиграфически предприятия

Специализираното решение за управление на полиграфическо производство обхваща управлението на процесите от клиентската поръчка до машината. За всяка клиенстка поръчка системата определя срок за изпълнение, а процедурата оценява свободните материали, срок за доставка, натоварване на производствените ресурси и време за производство. прочети повече

TECHNOCLASS в машиностроителни предприятия

TECHNOCLASS в машиностроителни предприятия

Ключът към ефективното управление на производството в машиностроителноипредприятия е автоматизацията на планирането и отчета на производството. То е свързано със създаване и поддържане на конструкторска и технологична документация на изделията и управлението на нейните изменения. прочети повече

TECHNOCLASS в обувно предприятие

TECHNOCLASS в обувно предприятие

Eфективността на ERP системата в едно предприятие зависи от това доколко обхваща бизнес процесите и дали отразява специфичните особености на неговото производство. За успешното управление на обувно предприятие системата трябва да решава редица специфични задачи, отличаващи елементите на обувното производство. прочети повече

TECHNOCLASS в минна индустрия

TECHNOCLASS в минна индустрия

Минната индустрия е сложен сектор с интензивни и рискови процеси и операции. Едно от най-важните предизвикателства в минната индустрия е навременната поддръжка на оборудването, така че постигането на производствени цели да не бъде възпрепятствано или поне загубите да бъдат сведени до минимум. прочети повече

TECHNOCLASS в предприятия за облекла и текстилни изделия

TECHNOCLASS в предприятия за облекла и текстилни изделия

Особеност в организацията на производството на трикотажни изделия е подготовката на заготовки и материали за шиене на партиди от 10 единици и придвижването на комплектовките от едно работно място на друго - до крайното място за опаковане. При своето движение всяка партида е съпроводена от…