Публикации

Компанията има дългогодишен опит в разработване и внедряване на ERP/MES-системи TECHNOCLASS. Какво е тяхното предназначение и какви възможности открива пред ползвателите им?

Първоначално, TECHNOCLASS беше разработен като система за технологична подготовка на производството. По-късно се разви в направление управление на  производството. Впоследствие започнаха да се добавят функции за управление на финансите, счетоводството, доставките, продажбите и т. н. Така се създаде пълноценна ERP система. Последните години силно развитие получи MES направлението, както и събирането и обработването на производствени данни чрез промишлени терминали в цеховете.

Към днешна дата TECHNOCLASS има всички основни функционални възможности, необходими за управлението на големи, средни и малки предприятия. В пакета системи TECHNOCLASS трябва да отбележим и PDM, управление на ремонтите, управление на качеството, управление на документите и редица други по-малки системи.

 

В началото на октомври компания „ДКС” представи новия си проект – MES-система, реализиран на основата на система „Техноклас”. В резултат на работата се създаде действително ефективен инструмент за автоматизирано управление на производството на ниво цех, или както се казва, от машината. В рамките на мероприятието успяхме да си поговорим с един от ръководителите на проекта, Андрей Беляков – директор на производствения отдел на ЗАО „ДКС”.

За реализацията на проекта бе привлечена компания „Л-Клас”. Кое определи този избор?

Работата е там, че подобен опит във внедряване вече имаше дъщерната компания на „ДКС” - „ДКС-развитие”. За този проект бяха привлечени италианци. Но решихме да разширим географски търсенето и в сферата на интересите на ДКС веднага попаднаха няколко компании от България, Чехия, Германия и Русия. В крайна сметка съотношението цена-качество наклони везните в полза на българската „Л-Клас”. Най-определящо във взимането на решението бе, че те ни показаха реални предприятия, където техни проекти функционират. Нещо, което другите не можаха да направят. Компаниите, които ще изброя са достатъчно силни играчи, които вече използват тази система цялостно или частично. Това са RalfRinger, ОАО РКК “Енергия”, „Криогенмаш” и редица други.

За всички е известно, че успехът на проекта за автоматизация на управлението на производството се определя от три компонента – желанието на ръководителя на предприятието да постигне резултат, компетентността на консултантите и наличието на необходимата функционалност.

Нивото или обхватът на внедряването на система за управление на производството се определя не толкова от броя на модулите и задачите, които предприятието използва, а равнището на обхвата на бизнес процесите и обезпечеността на ръководството на компанията с инструменти за управление.

Често, в своето желание да получат професионална удовлетвореност, консултантите принуждават потребителите да внедрят задачи, които не допринасят за особена ефективност, но пък приближават проекта към „идеала” за управление. Това не е чак толкова лошо, необходимо е просто да се определи идеал, към който трябва да се стремим- идеалът на консултантите, на ръководството или на здравия разум.

 

Изстрел в целта

Сряда, 11 Март 2015 02:00


Военната индустрия отдавна не е изолирана от света, а „Арсенал” – Казанлък са по-напред от редица български публични компании, щом става въпрос за системи за управление на бизнеса.

Неспециализираната публика рядко има възможност да надникне отвъд портите на предприятие от военната промишленост. И макар „Арсенал” вече да произвежда и ред изделия извън исторически обусловения си фирмен профил, заради традицията около компанията неминуемо се създава ореол на тайнственост. Спецификата на производството обуславя и сдържаността, с която протича комуникацията ни с инж. Йордан Йорданов – директор „Управление на процесите” в „Арсенал” АД.

 

 Сентилион ООД е иновативна фирма за производство на електронни модули с приложение в медицината и системите за обработка на видеосигнали. Стратегията на компанията е да запази ръста на инвестициите в областта на медицинската, визуалната и индустриалната електроника, като спазва най-високи стандарти и добри практики.

Изразът „иновации - качество - ориентация към клиента" има особено дълбок смисъл за фирмата.

 

Определение

ERP система наричаме единна, ползваща обща база данни и комуникационна среда, система от функционални средства, обхваща всички аспекти от управлението на фирмата и осигуряваща на служителите от всички подразделения възможност да получават незабавно цялата информация, необходима за изпълнение на техните задължения.

Всички данни, отнасящи се към една регистрирана в системата операция, би трябвало незабавно, без допълнителни обработки, да намерят своето отражение във всички свързани области и незабавно да станат достъпни за всички заинтересовани лица.

 

С развитието на дребносерийното производство, свързано с множество специфични изисквания на клиента, с нарастващи темпове се развиват т.н. “промишлени услуги”.

За нуждите на настоящето изложение “промишлена услуга” ще наричаме извършването в цехови (заводски) условия на сравнително ограничена последователност от технологически операции върху неголям брой изделия (детайли). Пример за такива услуги могат да бъдат специфични, най-често – повърхностни, обработки – шлайфане, оцветяване, лакиране, надписване, апликиране и други подобни.

Специфично за такива услуги е: