ERP & MES система TECHNOCLASS

technoclass_scope

TECHNOCLASS е комплексна интегрирана система, предназначена за управление на процесите в компании с различна организационна и териториална структура, предмет на дейност и обем на операциите.

ERP & MES система TECHNOCLASS е гъвкав, мощен и многофункционален инструмент за управление на бизнеса, с чието използване управляващите на различни нива разработват, прилагат и оптимизират своя стратегия и тактика на управление.

ERP & MES система TECHNOCLASS е създадена и непрекъснато се развива с използването на модерни технологии и средства, гарантиращи надеждност и сигурност.

ERP & MES система ТЕCHNOCLASS предлага широк набор от средства за управление на взаимоотношенията с бизнес средата.

Част от тях - CRM Kонтрагенти, CRM Maркетинг и CRM Продажби - се използват за поддържане на данни за реални и потенциални клиенти, доставчици, конкуренти и за планиране и управление на дейностите по маркетинг и продажби.

Други имат универсално предназначение - ценообразуване, формиране на условия за покупка и продажба, управление на запасите с отчитане на нуждите на производството, управление на снабдяването, логистиката на покупките и продажбите.

Преимущество на ERP & MES система TECHNOCLASS е органичното присъствие в системата на средствата, необходими за подготовка на производството: многовариантно проектиране, определящо структурата на изделията, технологиите в тяхното многообразие, определяне и нормиране на основни и спомагателни материали, инструменти и екипировка, както и нормиране на труда.

В направлението са включени подготовката и актуализацията на техническата документация, поддържана по ЕСКД, ЕСТД, ГОСТ или вътрешни нормали.

Системата предлага две - операционно и продуктово ориентирани технологии за работа с отделните задачи, и осигурява интеграция със специализирани CAD / CAM системи.

С използване на ERP & MES система TECHNOCLASS се автоматизират процесите на управление на производството - планиране по стандарта MRP, диспечиране на плановите и цехови ордери, управление на складовете, материалните потоци и степента на натоварване на производствените мощности, формиранe на цеховата и заводска себестойност на продукцията.

Системата има средства за управление на процесите с използване на спрегнати диаграми на Гант - време за изпълнение / натоварване на мощности.

ERP & MES система TECHNOCLASS е една от малкото системи, съчетаващи възможностите на ERP и MES.

Основната последователност от MES функции, поддържани от системата, включва детайлното планиране по стандарта APS и създаване на работни наряди за изпълнение на операции; многокритериалното разпределение на нарядите между изпълнители и машини, оптимизация на разпределението на нарядите, контрол и управление на качеството. Системата предлага управление на нарядите с с използване на спрегнати диаграми на Гант.

За осигуряване на ефективността на цеховото производство съществено значение имат създаваните сменни и денонощни програми за работа на цеха, бригадите, машините и транспортните служби.

В системата не са подценени и производствените процеси и производствените мощности, управлявани пряко или чрез интеграция със специализирани системи.

В системата не са подценени и производствените процеси и производствените мощности, управлявани пряко или чрез интеграция със специализирани системи.

Система притежава пълната функционалност за управление както на системни така и на  външни документи: създаване / въвеждане на документи; регистрация / журнал на документи: в процес на съгласуване, съгласувани, утвърдени; поддръжка на редакции на документи; определяне на маршрути и срокове на съгласуване; класификация на документи; съгласуване на документи; разпращане по електронна поща на съобщения и на документи за съгласуване; архивиране.

Направлението обхваща дейностите по дефиниране на събития, на незабавни или отложени реакции на тяхното възникване: изпълнение на процедури, разпращане по различни комуникационни канали на съобщения до адресати от зададени списъци, комбинация на двете възможности.

TECHNOCLASS предоставя управление на качеството на продукцията на всеки етап от веригата - доставка, производство, продажба, следпродажбено обслужване. Системата осигурява пълна проследимост на произхода на всяко изделие и гарантира изпълнението на възприетите процедури за създаване и обработка на документи.

Ефективността на ERP & MES система TECHNOCLASS като инструмент за управление на бизнеса би била немислима без неговата пълноценна финансово-счетоводна система, удовлетворяваща всички изисквания на националния и международните счетоводни стандарти.

Системата поддържа класическите функции за счетоводно отразяване на работата с клиенти, доставчици, каси, банки, материалните ценности и дълготрайните активи.

Преимущество на ERP & MES система TECHNOCLASS е възможността за поддържане на множество сметкопланове, използването на централна и локални главни книги, пълноценно управление на себестойността на доставките, полуфабрикатите, готовата и продадена продукция чрез контрол на преките и разпределяемите разходи, формиране на центрове на печалба и на финансова отговорност.

Бюджетирането в ERP & MES система TECHNOCLASS се основава на моделирането на система от бюджети във вид на съвкупност от взаимосвързани операционни бюджети и работа с този модел. Системата поддържа състава, структурата, процесите на създаване и отчитане, анализ на Главен бюджет на компанията. Той се състои от бюджет на приходите, разходите и на финансовия резултат; инвестиционен бюджет; финансов (паричен) бюджет. Системата поддържа и операционни бюджети на продажбите, производството (със съответни под-бюджети), постоянните разходи (със съответни под-бюджети), покупките.

За да осигури използването на текущата оперативна информация в процеса на съставяне на бюджетите, системата поддържа паралелни параметри на работни места, позиции и процеси, необходими за планирането. Така те могат да се променят за нуждите на планирането, без това да пречи на оперативното управление. На базата на общата структура на компанията, системата поддържа бюджети по центрове на печалба и финансова отговорност.

ERP & MES система ТЕCHNOCLASS е интегрирана с Oracle Business Intelligence (BI). Така ръководители и експерти имат средства за удобен и ефективен анализ и управление на бизнес процесите.

Първичната информация може да бъде извличана от базата данни както на система TECHNOCLASS, така и на други специализирани информационни системи на компанията. Резултатите от обработката на информацията се представят във вид на аналитични табла или съобщения. Те, от своя страна, могат да бъдат разпращани на предварително определени получатели по разнообразни комуникационни канали.

Към основния функционален обхват на TECHNOCLASS могат да бъдат добавени опционално следните допълнителни функции:

More in this category: « Mak-Hotel