TECHNOCLASS Cloud

 

TECHNOCLASS Cloud е услуга на Л-КЛАС, чрез която потребителите използват възможностите на системата за управление на бизнеса TECHNOCLASS в облака.

TECHNOCLASS Cloud е достъпен от всяка точка на света посредством уеб браузер и налична интернет връзка. Системата е ситуирана в специализиран център за данни, осигуряващ многостепенна защита на информацията, сигурност и по-висока производителност.

TECHNOCLASS Cloud  предоставя достъп до възможностите на ERP система от висок клас на достъпна цена. Без разходи за хардуерно оборудване и неговата поддръжка, базов и системен софтуер, лицензи и продължително внедряване! При експлоатация на TECHNOCLASS в облака фирмите заплащат единствено абонаментна такса, в зависимост от своите индивидуални нужди и динамиката на техния бизнес.

Л-Клас се грижи потребителите на TECHNOCLASS Cloud да имат достъп винаги до последната актуална версия на системата, предоставя ежедневно архивиране на техните данни и възстановяването им от архивно копие при нужда.

 

 

Основни функции на Technoclass в облака:

CRM

 • Поддържане на единна база данни за контрагентите и на МНОЖЕСТВЕНИ класификатори
 • Маркетингови дейности
 • Търговска кореспонденция, поръчки, оперативна обработка и анализ, планови калкулации
 • Управление на продажбите
 • Управление на снабдяването
 • Активно усъвършенстване

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОДГОТОВКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 • създаване и поддържане на структури на изделията
 • проектиране на технологии
 • нормиране на материалния разход и разцеховка
 • нормиране на продължителност и трудоемкост на технологичните операции
 • класификатор
 • управление на подготовката на производството

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 • планиране и оперативно управление на производството
 • натоварване на оборудването
 • отчитане на производствените поръчки
 • управление на складовото стопанство
 • икономически аспекти на производството
 • оперативно планиране на производството в цеха
 • оперативно диспечиране и отчитане на производствените наряди

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕМОНТИТЕ И СЕРВИЗНАТА ДЕЙНОСТ

 • идентификация на единиците оборудване и информация за тях;
 • списък на проверките за установяване на техническото състояние;
 • йерархична структура на обектите; проектиране на процесите на ремонтите;
 • планова себестойност;
 • ведомост на дефектите и съобщения за необходимите ремонти;
 • планиране на ремонтите;
 • диспечиране на ордери и наряди;
 • управление на складове и доставки;
 • изчисляване на фактическата себестойност на ремонтите

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 • Входящ контрол на материали и изделия
 • Операционен контрол чрез контролно-измервателни операции
 • Диагностичен контрол на рекламирани изделия
 • Съставяне на отчети и ABC анализи за брак
 • Управление на записите за контрол на качеството

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИТИЯТА

 • Дефиниране на събития, на незабавни или отложени реакции на тяхното възникване
 • Изпълнение на процедури, разпращане по различни комуникационни канали на съобщения до адресати от зададени списъци, комбинация на двете възможности.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

 • Създаване на документи
 • Регистрация на документи със статус "в процес на съгласуване", "съгласувани", "утвърдени"
 • Поддръжка на редакции на документи
 • Определяне на маршрути и срокове на съгласуване
 • Класификация на документи
 • Разпращане на съобщения и документи за съгласуване по електронна поща

ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

 • Главна книга
 • Анализ
 • Доставчици
 • Клиенти
 • Материали
 • Банка
 • Каса
 • Дълготрайни активи
 • Себестойност