Информация за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

 

На 13.04.2018 “Л-Клас” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.022 – 0088 “Повишаване на производителността, адаптивността и професиионалната компетентност на служителите на “Л-Клас” ООД”. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Еврпопейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Целта на проекта е повишаване на производителността, адаптивността и професионалната компетентност на служителите на “Л-Клас” ООД, разкриване на нови работни места и създаване на устойчива заетост. Специфичните цели са свързани с повишаване на знанията, уменията и компетенциите на служителите на фирмата и неактивни/безработни лица за използване на съвременни методи, технологии и инструменти за разработване, усъвършенстване, внедряване и поддържане на софтуерни системи, както и предоставяне на възможност за кариерно развитие и заетост на неактивни лица. За изпълнение на заложените цели “Л-Клас” ООД ще изпълни дейности за включване на заетите и неактивни/безработни лица до 29г. в специфични за конкретното работно място обучения и специализирани чуждоезикови обучения и включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица в несубсидирана заетост при “Л-Клас” ООД.
Изпълнението на предвидените дейности по проекта ще доведе до повишаване на качеството и производителността на работната сила в “Л-Клас” ООД, осигуряване на адекватни знания на незаети/безработни лица за работа с нови методи и технологии, възможност за професионална реализация и създаване на устойчиви работни места.
Проектът е на стойност 55 847,00 лева, от които 42 722,96 лева европейско и 7 539,34 лева национално съфинансиране.
Проектът е със срок за изпълнение до 13.04.2019.