TECHNOCLASS Cloud

TECHNOCLASS Cloud

technoclass cloud

TECHNOCLASS Cloud е услуга на Л-КЛАС, чрез която потребителите използват възможностите на системата за управление на бизнеса TECHNOCLASS в облака.

TECHNOCLASS Cloud е достъпен от всяка точка на света посредством уеб браузер и налична интернет връзка. Системата е ситуирана в специализиран център за данни, осигуряващ многостепенна защита на информацията, сигурност и по-висока производителност.

TECHNOCLASS Cloud предоставя достъп до възможностите на ERP система от висок клас на достъпна цена. Без разходи за хардуерно оборудване и неговата поддръжка, базов и системен софтуер, лицензи и продължително внедряване! При експлоатация на TECHNOCLASS в облака фирмите заплащат единствено абонаментна такса, в зависимост от своите индивидуални нужди и динамиката на техния бизнес. Л-КЛАС се грижи потребителите на TECHNOCLASS Cloud да имат достъп винаги до последната актуална версия на системата, предоставя ежедневно архивиране на техните данни и възстановяването им от архивно копие при нужда.

Основни функции на Technoclass в облака

CRM

 

Функционалността обхваща:

♦ Поддържане на единна база данни за контрагентите и на МНОЖЕСТВЕНИ класификатори;

♦ Маркетингови дейности;

♦ Търговска кореспонденция, поръчки, оперативна обработка и анализ, планови калкулации;

♦ Управление на продажбите;

♦ Управление на снабдяването;

♦ Активно усъвършенстване.

PDM ТЕХНОЛОГ

 

 

Функционалността за технологична подготовка на производството включва:

♦ Планиране и управление на работните потоци и процеси по конструкторски и технологични бюра;

♦ Управление на структурите на изделието (BOM);

♦ Проектиране на конструкторски спецификации;

♦ Проектиране на групови спецификации;

♦ Визуализация на скици и схеми;

♦ Управление на конструкторските спецификации във времето;

♦ Конфигуриране на изпълнения на изделие;

♦ Нормиране за основен материал и заготовка;

♦ Управление на основни и спомагателни материали във времето;

♦ Управление на използването на заменящи материали;

♦ Проектиране на разцеховки;

♦ Проектиране на маршрутни технологии;

♦ Проектиране на групови технологии;

♦ Проектиране на типови технологии;

♦ Изменения в конструкторската и технологична документация на основание издаване заповеди за изменение;

 

 

ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 

Функционалността обхваща процесите по:

♦ Планиране и оперативно управление на производството;

♦ Натоварване на оборудването;

♦ Отчитане на производствените поръчки;

♦ Управление на складовото стопанство;

♦ Икономически аспекти на производството;

♦ Оперативно планиране на производството в цеха;

♦ Оперативно диспечиране и отчитане на производствените наряди.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕМОНТИТЕ И СЕРВИЗНАТА ДЕЙНОСТ

 

 

Функционалността обхваща всички бизнес процеси на управление на техническото обслужване и ремонтите на основните производствени фондове, в това число:

♦ Идентификация на единиците оборудване и информация за тях;

♦ Списък на проверките за установяване на техническото състояние;

♦ Йерархична структура на обектите; проектиране на процесите на ремонтите;

♦ Определяне на планова себестойност на ремонтите;

♦ Ведомост на дефектите и съобщения за необходимите ремонти;

♦ Планиране на ремонтите на база междуремонтен ресурс, планове и отчети за натоварване на оборудването;

♦ Диспечиране на ордери и наряди за ремонти;

♦ Управление на складове и доставки на резервни части, инструменти, екипировка, материали;

♦ Изчисляване на фактическата себестойност на ремонтите и сравнение с плановата.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

Функционалността включва:

♦ Управление на входящия контрол на материали и суровини, контрол при доставка от подизпълнител;

♦ Управление на жизнения цикъл на изделия във вътрешни и клиентски рекламации;

♦ Архивиране на рекламации към доставчик и от клиент;

♦ Управление на оперативния контрол на качеството;

♦ Дефиниране и контрол на реакции при установени отклонения от показателите

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИТИЯТА

 

 

Направлението обхваща дейности по:

• ♦ Дефиниране на събития, на незабавни или отложени реакции на тяхното възникване

• ♦ Изпълнение на процедури, разпращане по различни комуникационни канали на съобщения до адресати от зададени списъци, комбинация на двете възможности.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

 

TECHNOCLASS Cloud поддържа управлението на системни и външни документи и включва дейностите:

♦ Създаване на документи;

♦ Регистрация на документи със статус “в процес на съгласуване”, “съгласувани”, “утвърдени”;

♦ Поддръжка на редакции на документи;

♦ Определяне на маршрути и срокове на съгласуване;

♦ Класификация на документи;

♦ Разпращане на съобщения и документи за съгласуване по електронна поща.

 

ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

 

TECHNOCLASS Cloud включва в обхвата си пълноценна финансово-счетоводна система:

♦ Аналитична и хронологична отчетност, главна книга.

♦ Формиране на баланс, ОПР и анализи на финансови резултати и състояние

♦ Счетоводно отчитане на материалните запаси по складове, групи, материални запаси, МОЛ, анализ на доставките на материали, изписване на материали.

♦ Счетоводно отчитане разчетите с доставчици, плащания, преоценка, баланс на разчетите с контрагенти, изчисляване на доставна стойност, регистри по ДДС.

♦ Издаване на фактури, счетоводни отчети за фактурирана продукция, плащания от клиенти, преоценка, регистри по ДДС.

♦ Издаване на касови ордери, водене на касови регистри, справки за наличности, осчетоводяване.

♦ Издаване на банкови документи,  регистри, справки за наличности, осчетоводяване.

♦ Разпределения на непреки разходи, себестойност на произведена продукция, движение на полуфабрикати, себестойност на готова продукция, себестойност на фактурирана продукция, отчитане на складове за полуфабрикати и готова продукция.

♦ Отчитане пътните листове и пресмятане нормативния разход на гориво, поддържа норми на разход.

♦ Управление на получени и предоставени кредити

♦ Отчитане движението на ДМА, амортизационен план, амортизационни отчисления по различни методи, преоценка.

Бюлетин

Регистрирайте се за нашия бюлетин, за да сте винаги информирани за всички новини, предстоящи обучения и семинари!

    Съгласие за обработка на лични данни*

    1 + 3 =