Mak-Hotel

Mak-Hotel

 

Система за управление на хотели, ресторанти, магазини и столово хранене в съответствие с изискванията на Наредба Н-18. Мак-Хотел предоставя:

♦ информационно осигуряване на всички процеси

♦ еднократно въвеждане на данни в момента и на мястото на тяхното възникване с непосредствено използване във всички функционални направления;

♦ използване на единна база данни, правила и процедури

♦ възможности за непрекъснато развитие  по отношение на нови корпоративни управленчески методи и технологии, комуникационни и технически средства, информационен обхват;

♦ равнопоставено отчитане на служебните интереси както на ръководството, така и на всеки изпълнител;

♦ възможности за информационно взаимодействие с други системи.

 

 

Функционален обхват на система МАК-Хотел

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛ

Функционалността управлява бизнес процесите на хотелски обект и включва функционални модули за управление на процесите по резервация, регистрация и напускане на гостите на хотела, начисляване на престой и допълнителни услуги. Чрез модула се управлява състоянието, зареждането и почиставането на стаите, заявките за ремонт и снабдяване. Следи се наличностите на минибара по стаи

 

 •  Регистрации и резервации – въвеждане, промяна и отмяна на резервации; журнал на промените; анализи
 • ФРОНТ-ОФИС – информация за стая(и); настаняване, регистрация и напускане на гости и групи; карти за вътрешно кредитиране; VIP и нежелани гости; съобщения за гости; сейфове; телефонни кабини; клиентските сметки; разплащане
 • БЕК-ОФИС – многотарифно и многосезонно ценообразуване; обединяване, разделяне, блокиране, частично и пълно приключване на лични, групови и обобщени сметки; трансфер на позиции; продажба на услуги
 • ДОМАКИНСТВО – състояние, зареждане и почистване на стаите; заявки за ремонт и снабдяване
 • МИНИБАР – задълженост на камериерки, задължаване на сметка на гост, наличности по стаи
 • МАГНИТНИ КАРТИ за вътрешно кредитиране

 

ХРАНИТЕЛНИ ОБЕКТИ
Функционалността управлява бизнес процесите на ресторантски обекти, магазини и обекти за столово хранене. Включва функционалните модули “Ресторант”, “Магазин”, “Столово хранене”.

 

 • СТОЛОВО ХРАНЕНЕ – номенклатура на продукти; рецепти с неограничен брой нива на вложеност; замяна на продукти в рецепти; калкулации, прогнозни цени, ценообразуване, сравнителни анализи; приемане на поръчки, отчитане на производството, изписване в реално време на продукти по поръчки
 • РЕСТОРАНТ – номенклатура на продукти; рецепти с неограничен брой нива на вложеност; замяна на продукти в рецепти; калкулации, прогнозни цени, ценообразуване, сравнителни анализи; приемане на поръчки, продажби, схеми на масите; клиентски поръчки; изписване от производство и складове; сервитьорски отчети, Oтчети и анализи, Използване на touch-screen и hand-held компютри
 • МАГАЗИН – номенклатура на продукти, ценоразпис,управление на продажби, издаване на фактура по поръкча за продажба, справкаи по служители
ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО
 • Основно счетоводство – сметкоплан; счетоводни контировки; ведомости; главна книга; баланс, ОПР, ОПП; анализи
 • МАТЕРИАЛИ – документи за приход и разход; хронологични и оборотни ведомости на материалите
 • КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ – фактури, платежни документи, дневници, ведомости и отчети; плащания, преоценка на вземанията и задълженията
 • КАСА и БАНКА – ордери, операции, регистри и книги; осчетоводяване
АДМИНИСТРАЦИЯ
Функционалността управлява администрирането на потребителските задачи, оторизиране на потребители, поддръжката на параметрите за настройка и поддръжка на единната номенклатурна база на системата.
ОДИТОРСКИ ПРОФИЛ
Функционалността предоставя визуализация и експорт на справки по различни критерии в съответствие с изискванията на Наредба Н-18.

Бюлетин

Регистрирайте се за нашия бюлетин, за да сте винаги информирани за всички новини, предстоящи обучения и семинари!

  Съгласие за обработка на лични данни*

  13 + 6 =