TECHNOCLASS в полиграфически предприятия

полиграфически предприятия

 

Специализираното решение за управление на полиграфическо производство обхваща управлението на процесите от клиентската поръчка до машината.

Управление на клиенските запитвания и поръчки

За всяка клиентска поръчка системата определя срок за изпълнение, а процедурата оценява свободните материали, срок за доставка, натоварване на производствените ресурси и време за производство.

За всяко ново изделие се разработва технологична карта за производство. Тя съдържа информация за характеристиките на изделието, необходимите клишета, шанци, хартия и мастила, както и технологични обработки.

Реализирани проекти със система TECHNOCLASS 

 

 

 

Планиране на производството в полиграфически предприятия

Планирането на производството и снабдяването в полиграфическо предприятие следва модела на управление на предприятието. Моделът се задава чрез параметри и процедури. В него се описват организационните и технологични специфики на доставките, производството и продажбите. Планът за производство е съставен от цехови ордери за изпълнение ан клиентските поръчки и наряди за изпълнение на отделните операции по машини. Планът се визуализира чрез диаграми на Гант и таблици по машини, смени и бригади.

Отчитане на производството

Операторите отчитат производстото чрез терминал, разположен в близост до машината. Те регистрират началото и края на изпълнението на наряд, количествата годна и негодна продукция, продължителността и причините за престой. Много от данните могат да бъдат визуализирани автоматично, ако е осъществена връзка с управлението на машината.

Експедиция на готовата продукция

Готовата продукция се подготвя за експедиция с издадени разходни описи. Комплектацията се контролира с мобилен терминал. Мобилните терминали се използват и за заприхожсаване на материали в складовете, предаването им в производството, инвентаризация, регистрация на рулони, поставени на машините.

Контрол на оборудването в полиграфически предприятия

Визуализацията на статуса на машините и предоставените в реално време данни за скоростта им и изпълняваната поръчка повишава производителността и съкращава времето за изпълнение на поръчките. Връзката на системата със системите за управление на оборудването спомага за намаляване на брака и икономия на материали.

ТECHNOCLASS автоматизира и всички неспецифични направления в дейноста на полиграфическите предприятия –работа с контрагенти, покупки, продажби, управление на техническото обслужване и ремонтите на производственото оборудване.

 

 

 

TECHNOCLASS в полиграфически предприятия