Нови възможности за закупуване на ERP система с европейски средства

 

През март 2020 се очаква да стартира процедура „Дигитализация на МСП”, чрез която фирмите ще имат възможност да придобият ERP системи за управление на бизнеса.

Основната цел на процедурата е Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, които развиват своята дейност в селдните сектори:

С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Допустимата дейност по процедурата е разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса. Допустими разходи са инвестиционни разходи (ДМА и ДНА) и разходи за услуги.

Минималната помощ е в размер на 50 000 лева, а максималната 391 166 лева. Максималният процент на съфинансиране е в рамер на 70%.

Л-КЛАС ще проведе срещи с фирми, желаещи да придобият и внедрят система за управление на бизнес процесите, на които ще представи възможностите на ERP и MES система Техноклас, отчитайки индивидуалните специфики на производството в предприятието.

На срещите ще бъдат обсъдени:

• Индивидуалните специфики на производството в предприятието;

• Управление на бизнес процесите в предприятието със система “Техноклас”:

· Управление на клиентските поръчки;

· Технологична подготовка на производството;

· Планиране и управление на производството;

· Диспечиране на производствените поръчки

 Желаещите да планират среща могат да се свържат с нас на тел.: 02 818 57 50 или по електронна поща l-class@techno-class.com