Бърза обработка с ERP система ТЕХНОКЛАС на поръчки за промишлени услуги

Какво е “промишлена услуга”?

С развитието на дребносерийното производство, свързано с множество специфични изисквания на клиента, с нарастващи темпове се развиват т.н. “промишлени услуги”.

За нуждите на настоящето изложение “промишлена услуга” ще наричаме извършването в цехови (заводски) условия на сравнително ограничена последователност от технологически операции върху неголям брой изделия (детайли). Пример за такива услуги могат да бъдат специфични, най-често – повърхностни, обработки – шлайфане, оцветяване, лакиране, надписване, апликиране и други подобни.

Специфично за такива услуги е:

• Практическата невъзможност за предварителна идентификация (описание) за всички възможни изделия;

• Използването на ограничен набор технологически операции, но в различна комбинация и последователност;

• Възможността за отделяне на ограничен набор характеристики, определящи разхода на производствени ресурси, а оттам – и на плановата себестойност на услугата.

Може би “най-тясното” място в процеса на предоставяне на такива услуги е приемането и обработката на поръчки за тях.

Приемане и обработка на поръчки

Приемането и обработката на поръчката за промишлена услуга включва:

• определяне на конкретен технологичен маршрут, гарантиращ постигане на искания от клиента резултат;

• определяне на количествени и качествени характеристики на предмета (обекта) на услугата;

• определяне на плановата себестойност като основа на цената на услугата;

• определяне на срок за изпълнение на поръчката на основа на потенциален дефицит на ресурси за производство (материални, технологични, човешки).

За да бъде решена тази задача, в рамките на ERP системата “ТЕХНОКЛАС” е разработен специален инструментариум.

Потребителят има възможност самостоятелно да създаде своя система от класификатори и да укаже съответните класове. Тази система би трябвало да определи стойностите на всички характеристики на услугата (обработката) и на обекта, върху който трябва да бъде осъществена.

Друга част от предварителната подготовка е създаването на библиотека от типови технологични операции и норми за разход на ресурси за производство.

Трети елемент на предварителната подготовка е определянето на цените на отделните ресурси, които ще бъдат използвани за определяне на плановата пряка себестойност на отделна операция (материали, труд, други разходи), както и алгоритъма за изчисляване на плановата пълна себестойност на база компонентите на пряката себестойност.

Приемчикът на поръчката, в момента на нейното получаване, като правило – едновременно с приемането на обектите на поръчката, последователно определя класовете от всеки класификатор. След завършване на класификацията ТЕХНОКЛАС автоматично генерира индивидуален технологичен маршрут, индивидуални норми за разход на производствени ресусрси, индивидуална планова себестойност и цена на услугата.

При потвърждаване на поръчката се генерират необходимите цехови ордери за нейното изпълнение.

Първото внедряване на разработения инструментариум е направено в КОНЕК ООД – София. Това е бързо развиващо се предприятие за повъхностна обработка на детайли за бутикови мебели. Инструментариумът доказа възможностите за максимално бърза и прецизна обработка на всяка клиентска поръчка, при това от лице, нямащо специални технологични знания.

Автори: Йосиф Леви, Недялко Тодоров