Ефектът от внедряването на "Техноклас" е увеличаване на производителността, оптимизация на производството и подобрени финасови резултати

 

Krasimir Paskalev_Technoclass

Компанията „Пневматика-Серта” АД е създадена през далечната 1964 г. като част от ДСО „Хидравлика”. Приватизирана е от РМД. През 2003 г. става 100% собственост на френската Serta SAS. Оттогава е настоящото име „Пневматика-Серта” АД.

Основната дейност на компанията е производство на хидравлични и пневматични цилиндри, както и на детайли за хидравлични цилиндри.

Изделия на дружеството се продават на четири континента. Основен пазар е ЕС, следван от Северна и Южна Америка. Клиенти на фирмата са практически всички основни световни производители на селскостопанска, пътна, строителна и повдигателна техника.

Компанията „Пневматика-Серта” АД е създадена през далечната 1964 г. като част от ДСО „Хидравлика”. Приватизирана е от РМД. През 2003 г. става 100% собственост на френската Serta SAS. Оттогава е настоящото име „Пневматика-Серта” АД.

Основната дейност на компанията е производство на хидравлични и пневматични цилиндри, както и на детайли за хидравлични цилиндри.

Изделия на дружеството се продават на четири континента. Основен пазар е ЕС, следван от Северна и Южна Америка. Клиенти на фирмата са практически всички основни световни производители на селскостопанска, пътна, строителна и повдигателна техника.

„Пневматика-Серта“ работи с ERP система Техноклас. С какви проблеми се е сблъсквала компанията преди внедряването на системата и използвани ли са преди това други системи за управление на процесите?

Преди въвеждането на ERP система “Техноклас” са използвани отделни софтуерни решения за всеки процес без изградена взаимовръзка.

Именно необходимостта от цялостен поглед върху всички бизнес процеси в тяхната взаимовръзка, особено осигуряването на производството с материали, оптимизиране натоварването на производствените ресурси, планирането на производството и взаимоотношенията с клиентите, необходимостта от използване на единни политики, правила и процедури са главната причина за преминаване от повече или по-малко пълен комплект отделни информационни системи към единна комплексна интегрирана система за управление на бизнеса на компанията като цяло. Такава система е „Техноклас”.

Защо изборът на система пада върху Техноклас и на база какви критерии е избрана тази система?

ERP системата „Техноклас” бе предпочетена измежду 4 предложения на база най-добро отношение „функционален обхват – цена – качество”.

Като голямо предимство бе оценена възможността да работим директно със създателя на самота ERP система – българската компания „Л-Клас”, вместо с посредници. Това, само по себе си, представлява конкурентно предимство пред останалите продукти, предлагани от дистрибутори.

Какви дейности в „Пневматика-Серта“ са обхванати от Техноклас?

Към момента практически всички дейности са обхванати от „Техноклас”, включително автоматизирано отчитане на производството с използване на промишлени терминали.

Единственият процес, управляван извън „Техноклас”, е „Управление на човешки ресурси и възнаграждения”. Но и този процес е интегриран с „Техноклас” – от „Техноклас” се получават данни за трудово участие и „сделна” компонента на заплатата, а към „Техноклас” се предават данни за цената на труда, необходими както за управление на плановата и действителната себестойност, така и за общото управление на финансите и счетоводството.

С какво се подобряват работата и производствените дейности в „Пневматика-Серта“ след внедряването?

Основният, цифрово изразен показател е увеличаването на производителността както на един основен работник, така и на едно заето лице.

Доста от процесите претърпяха автоматизация и различни подобрения, чиито резултат се изразява най-общо в намаляване на срока на изпълнение на клиентски поръчки, оптимизиране на нивото на материални запаси, незавършено производство и готова продукция, а оттам – и на резултата на дружеството и потребността от оборотен капитал.

Това ли е ефектът от внедряване на Техноклас?

Да, както вече казах, ефектът е най-ясно изразен в увеличаване на производителността, оптимизация на производството, водещи до подобряване на финансовите показатели.

Разбира се, за хората най-важни резултати са устойчивата заетост, повишените трудови възнаграждения и подобрените социално-битови условия в дружеството.

Можете ли да оцените каква е възвръщаемостта на направената за системата Техноклас и нейното внедряване инвестиция и в какво точно се изразява тази възвръщаемост?

В годините до 2008 включително натоварването беше постоянно високо и само благодарение на внедряване на Техноклас, обхващаща всички производствени процеси, успявахме да управляваме и увеличаваме производствения капацитет. Така отговаряхме на постоянно нарастващото търсене на наши изделия, без това да се отрази на качеството или себестойността.

Разбира се, възвръщаемостта може да бъде измерена по няколко различни начина, включително и чрез нереализирани разходи.

Пример за това е общият разход за възнаграждения, който в рамките на няколко години намаля от над 25% дял от произведения оборот до 13% през 2012 г., при все че средната месечна заплата е увеличена над три пъти и надвишава 1000 лева. Само това представлява икономия от няколко милиона лева за годините от внедряването на „Техноклас”.

Как системата се вписва в процесите по автоматизиране на производството в компанията?

В края на 2011 и началото на 2012 г. е усвоено функционалното направление на „Техноклас” за отчитане на междинните етапи на производството с използване на индустриални терминали – т.нар. „Data Collection System”. Предстои обхващане в това функционално направление и на процесите на отчитане на натоварването на машини и работници.

Разбира се, промишлените терминали (hardware и firmware) са разработени и произведени от трета компания. Но ние проектирахме и създадохме свои „фирмени” монтажни шкафове за терминалите и техните периферни устройства.</p>

Какви проблеми възникнаха в процеса на внедряване на Техноклас и как те бяха разрешени?

Мисля, че проблемите са общоизвестни, „класически”: съмнения в целесъобразност, страх от загуба на „незаменимост”, страх от всеобхватен контрол, страх от „преработване” при внедряване…

Но и решенията са „класически” – демонстриране на пълна решимост и лична ангажираност на целия ръководен екип, сериозна предварителна подготовка и пълно тестване на решенията, бързо постигане на резултати, касаещи както компанията, така и отделните работници.

Предвижда ли се разширяване на ERP системата – под формата на внедряване на нови модули или надграждане на вече съществуващи?

В момента ERP системата „Техноклас” обхваща всички производствени процеси и за разширяване е трудно да се говори.

Развитието на системата ще се състои в надграждане на съществуващи процеси и функции със специфични изменения, отговарящи на развитието на дейността на компанията.

В процес е изпълнението на точно такъв проект за надграждане на процеса „Логистика”, с включване на специфични дейности, анализи и индикатори.

Въпросите зададе Виктория Лазова

Публикация в списание “Индустриална автоматизация” (декември 2012г.)