ERP система TECHNOCLASS допринася за конкурентоспособността на Сентилион

За фирмата

Сентилион ООД е иновативна фирма за производство на електронни модули с приложение в медицината и системите за обработка на видеосигнали. Стратегията на компанията е да запази ръста на инвестициите в областта на медицинската, визуалната и индустриалната електроника, като спазва най-високи стандарти и добри практики.

Изразът „иновации – качество – ориентация към клиента” има особено дълбок смисъл за фирмата.

Стремим се не просто да произвеждаме електронни продукти, а нашите изделия и технологии да са на световно ниво. Не е достатъчно да се сравняваме с най-добрите в бранша, в нашата работа ние влагаме нови, нетрадиционни решения. Иновации и качество за нас означават висока квалификация на персонала, ефективно и гъвкаво управление на фирмените ресурси – материали, натоварване на оборудването и персонала.

В своята повече от 10-годишна история изградихме фирмена култура и бизнес стандарт, изцяло ориентирани към клиента. Те изискват нашите приоритети да бъдат в синхрон с тези на партньорите и техните цели, задачи, технологични и пазарни предизвикателства да се превърнат и в наши. Сентилион ООД работи за клиенти, които създават уникални високотехнологични продукти като активни имплантируеми слухови системи, електромедицински протези и апарати за рехабилитация и електростимулация, системи за визуален контрол и наблюдение с приложение в медицината, военната индустрия и много други. Участието в създаването на такива сложни продукти поставя изискване да се прилагат най-съвременните технологични процеси и системи, включително:

• Модерно технологично оборудване, позволяващо висока прецизност при работа;

• Познаване и прилагане на иновационни технологии, процеси и материали в електронния монтаж;

• Система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008 и други стандарти в индустрията;

• Професионален екип от специалисти и квалифициран персонал;

• Интегрирана система за управление на информационния поток от висшия мениджмънт към производството и обратно за вземане на правилни, бързи и ефективни решения.

ИТ фактор за успеха и развитието на компанията

Още с основаването на Сентилион през 1999 г. започна създаването на адекватна на целите на фирмата информационна система, обединяваща различните подсистеми и приложения.

Специфичният обхват на дейност на компанията определя специфична информационна интерпретация и оптимизиране на процесите. Пред нас стояха няколко основни предизвикателства. Трябваше да дефинираме основните модули и процеси, да изберем най-добра практика за работа, да организираме участието на отделите при изграждане на информационните модули. Затова при внедряването на информационната система приложихме следните принципи:

• Оптимална работа – да се разработят решения, които в най-голяма степен отговарят на, бизнес логиката и уникалното фирмено know-how;

• Модулност и всеобхватност – да се управляват всички информационни потоци в компанията;

• Съвместимост между модулите и възможност за развитие и надстройка, с развитие на процесите;

• Икономичност и ефективност при използване – да се избегнат ненужните и безполезни операции, да се намали времето за обработка и анализ на информацията;

• Достъпност и надеждност при съхранение на информацията.

• Йерархична организация и сигурност при опазване на фирмената тайна и договори за конфиденциалност.

Избор на ERP система

Имайки предвид производствената насоченост на компанията, избрахме да внедрим първоначално ERP система, около която да изградим цялата информационно-комуникационна среда (ИКС). До този момент фирменото управление се основаваше на отделни софтуерни решения, работещи самостоятелно и изолирано. За да използват една и съща информация, отделите бяха принудени да я въвеждат многократно и на няколко места. Ето защо ERP системата, която търсехме, трябваше да бъде модулна, но и да интегрира цялата информация, като я интерпретира в различни нива и сечения. Освен това, искахме софтуерът да има приятелски и лесен за работа интерфейс. Българският език в менютата и отчетите бе основно изискване, те трябваше да подпомагат основната работа на целия персонал.

След проучване на предлаганите на българския пазар ERP-системи, ние се спряхме на ТЕХНОКЛАС – продукт на фирма Л-КЛАС, чието внедряване стартирахме през 2000 г. Изборът на българска система беше продиктуван от няколко съществени аргумента:

• Много силна MRP-подсистема,ориентирана към управление на дискретното производство;

• Модул “Управление” – за бизнес управление на “входа” и на “изхода” на компанията – доставките и клиентите;

• Обвързана и обоснована система за счетоводна отчетност с възможност за моделиране на дълбочината и обхвата на аналитичност;

• Приемлива цена, базирана на модулност и брой потребители, която ни даваше възможност да стартираме при ниски разходи и да ги допълваме с развитието на фирмата;

• Възможност за бърз и ефикасен сервиз и обслужване от специалистите на Л-КЛАС.

ERP система TECHNOCLASS

В една производствена компания съществуват две системи за контрол, които фокусират своето внимание на различни нива на управление – бизнес система и производствена система.

Те имат различни времеви хоризонти – бизнес системата разглежда информацията за вземане на решения в дългосрочен план, а производствената система анализира и управлява данните оперативно. Като взехме предвид различията в принципите на функциониране на двете системи, ниеси поставихме най-важната задача: с използване на ТЕХНОКЛАС да създадем модел за обмен на данни между бизнес и производствената система.

Моделът, от една страна, трябваше да дефинира оперативното управление на производството, дейностите в производствените зони, графиците за работа, маршрутите за създаване на продуктите, а от друга – да осигури проследимост на продуктите и процесите и възможност за анализ на тяхната ефективност. Моделът на информационен обмен е организиран на 4 нива, а ТЕХНОКЛАС е интегрирана във всяко от тях.

MES

Ниво 1. Производствена подсистема (Manufacturing Network System) е най-ниското ниво в модела на информационен обмен. То включва цялото производствено оборудване и софтуера за неговото управление. Подсистемата обслужва процесите на програмиране, следене параметрите на процесите, статистика на данните от производствения процес – работна среда, производствен обем,грешки. Вход в тези специфични системи е баркод идентификацията на материалите, продуктите и поръчките, регистрирани в ТЕХНОКЛАС. Чрез идентификацията на материалите с баркод се гарантират нула грешки в производствените процеси.

Организация в производството (Manufacturing Management)

Ниво 2. Подсистема Организация в производството (Manufacturing Management) е нивото, където се отчитат реално извършените действия в хода на производствения процес. Тук се заприходяват и изписват материали, отчитат се изпълнените операции съгласно маршрутната технология. Отчитането на операциите се улеснява с вградения в ТЕХНОКЛАС инструмент – кодиране с баркод. Тези действия са интегрирани в системата за управление на качеството, съгласно стандарта ISO9001:2008, като по този начин се осигурява проследимост на процесите и продуктите – основноизискване при производството на медицински продукти. В това ниво се отчита готовата продукция. Генерираната информация се насочва към по-високите нива и спомага за анализ на резултатите – какви и колко продукти са произведени, какви материали са изразходвани, използвано оборудване, отчет на производственото време, качество на произведените продукти.

Оперативно управление на производството MRP

Ниво 3. Подсистема Оперативно управление на производството (MRP – Manufacturing Resource Planning) е организирана по структурата и логиката на ТЕХНОКЛАС. Това е изключително важно за правилната работа на инженерно-технологичното напрвление и на самия производствен процес. Неговите функции са критични за сигурността и надеждността на компанията, за качеството на произвежданите продукти и съответствието им с приложимите стандарти. Потокът от информация в Ниво 3 се движи към по-високото, четвърто ниво, за да послужи за вземане на аналитичнирешения. Същевременно информацията се подава към по-ниското ниво, за оперативно изпълнение на заданията.

Модулите, свързани с производството решават задачи за:

• Дефиниране на продуктите – създаване на разходни норми, технологични маршрути и което е

• Създаване и контрол на оперативните планове;

• Планиране на партиди за производство и складови транзакции за тях;

• Управление на производствените ресурси – материали, оборудване,инструменти и персонал.

Бизнес управление (ERP)

Ниво 4. Подсистема Бизнес управление (ERP – Enterprise Resourse Planning) е най-високото в йерархичната структура на модела. То е изградено изцяло върху платформата на ТЕХНОКЛАС. Производствените процеси в Сентилион ООД са организирани на поръчков принцип и всички информационни потоци от данни за приходи и разходи от договарянето, през поставяне на поръчката до експедицията на готовите продукти се фокусират върху поръчката и клиентите. На тази организация са подчинени модулите “Маркетинг”, “Доставки”, “Пласмент”. Финансово-икономическият модул е разработен така, че да се получават детайлни отчети във всички необходими нива на аналитичност.

Специално за нас беше разработена система за митническо обслужване по режим активно усъвършенстване,която по-късно беше интегрирана и в други фирми. Чрез този режим се проследяват материалите, които влизат от чужбина в България и които след това се преобразуват в готов продукт. При нас е доста сложно, защото върху една платка може да се монтират 100-200 различни вида компоненти. Така разходната норма е един дълъг списък, който трябва да се следи – с коя митническа декларация какви количества са пристигнали, какви са изчерпани за даденпродукт и т.н. След като влязохме в ЕС, използването на този модел се ограничи само до нашите неевропейски клиенти, но въпреки това той остава много полезен.

Резултати

С внедряване и развитие на интегрирана ИКС в Сентилион ООД постиг нахме висока степен на оптимизация на процесите. С нейна помощ ние се възползваме от важни конкурентни предимства:

• Намаляване на преките разходи;

• Увеличаване на производителността на персонала;

• Подобряване проследимостта на процесите, материалите и продуктите;

• Повишаване качеството на продуктите и съответствие със стандартите и GMP;

• Повишаване гъвкавостта на компанията – по-добра организация при малки серии;

• По-висока удовлетвореност на клиентите.

Бъдещо развитие и надстройка на ERP система TECHNOCLASS

От 1999 година – годината на нейното създаване, фирма Сентилион ООД непрестанно се развива и разширява своята дейност. Заедно с това нарастват потребностите от разширяване на информационната система и надстрояване с нови модули. В бъдеще предвиждаме доразвиване на Ниво 3 с внедряване на MES (Manufacturing Execution System) за оптимизация на производствените процеси. С доразвиване на системата за подготовка на производството – PDM, ще интегрираме техническата документация за продуктите с оперативните документи – разходни норми, операционни бележки. Ще усъвършенстваме организацията за създаване и изменение на документи и тяхното одобряване.

Една важна задача за бъдещо внедряване е надстрояването на Ниво 4 с допълнителен модул, предлаган от Л-КЛАС и базиран на BI технология. С негова помощ, чрез детайлизиране на данните и на разрези по различни критерии, ще се получава информация, необходима на висшето ръководство. В резултат от внедряването ще бъде съкратено времето за анализ и вземане на управленски решения, а управлението на процесите ще протича по-гладко и безпроблемно.


Публикация в списание “CIO” бр. 3/2010