TECHNOCLASS в машиностроителни предприятия

 

Управление на производството

Ключът към ефективното управление на производството в машиностроителни предприятия е автоматизацията на планирането и отчета на производството. То е свързано със създаване и поддържане на конструкторска и технологична документация на изделията и управлението на нейните изменения.

Планиране на производството

Планирането на производството в TECHNOCLASS се осъществява на две нива. Това съответства на дискретния характер на машиностроителното производство. На основата на плана за продажби, отчитайки незавършеното производство, текущите складови наличности, поръчките за доставка и посредством различни параметри и режими на планиране, системата генерира календарния план за производство.

 

Процедурата за планиране управлява степента на припокриване във времето на отделните етапи на производство с цел максимално доближаване до реалните срокове за производство. Управлението на приоритетите на поръчките подрежда тяхното изпълнение в производството в зависимост от свободния производствен ресурс. Дефицитът на материал, установен чрез балансиране в процедурата за планиране води до отлагане на началото на производство на изделието. Възможността за автоматично окрупняване на партидите се управлява чрез параметри в модела. С параметри се управлява и създаването на  производствени задели, отразявайки спецификата на производството. Нивото на складовите гаранционни запаси се управлява автоматично в зависимост от измененията на потребностите.

Ефективността на автоматизацията на планирането на производството се увеличава с включването на планирането на режещи инструменти и екипировка.

Оперативно планиране на производството

Задача на оперативното планиране е да подреди реда за изпълнение на операциите и да ги насочи към машини и работни места, съобразявайки капацитета на производствения им ресурс. Оперативното планиране е работоспособно единствено при създаване на организационни и технически предпоставки за отчет на производството в реално време. За работа със системата се използват стационарни и мобилни терминали, индивидуални комуникационни средства, контролери за връзка с оборудването.

Получавайки в реално време данни от производството, ръководителите могат да реагират бързо на възникнали проблеми и да управляват устойчивостта и ефективността на производствения процес

Използвайки специализираните задачи на TECHNOCLASS за управление, предприятията успяват да намалят обема на незавършеното производство до 25%, да намалят материалните запаси до 30% и да увеличат ефективността на производството с до 7%.

Успехите на TECHNOCLASS в управление на производството в машиностроителни предприятия се гарантира от функционалната комплексност на софтуера. Тя включва управлението на почти всички бизнес процеси в едно предприятие.

TECHNOCLASS в хидравлични предприятия

TECHNOCLASS в машиностроителни предприятия

TECHNOCLASS в металообработващи предприятия